Hvilke regler gjelder?

Forurensingsforskriften kapittel 15A om påslipp gjelder for nye og eksisterende påslipp til offentlig avløpsnett 

Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav til påslipp fra virksomhet til offentlig avløpsnett. Kommunen kan også fastsette krav om at virksomheten legger til rette for prøvetaking, at de etablerer varslingsrutiner for unormale påslipp, og at de gjennomfører utslippskontroll og rapportering.

Kommunen er forurensningsmyndighet for kravene som kommunene setter til påslippet.

Kommunen er derimot ikke forurensningsmyndighet for annen type forurensning fra virksomheten. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet for virksomheten som helhet.

Kommunen er heller ikke forurensningsmyndighet for forurensningsforskriften § 15A-5 om fotokjemikalieholdig avløpsvann og § 15A-6 om amalgamholdig avløpsvann. Her er det statsforvalteren som er myndighet, og som fører tilsyn med kravene. Kravene følger direkte av forurensningsforskriftens § 15A-5 og § 15A-6.

Hvilke krav kan kommunen stille?

I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet, sier forurensningsforskriften § 15A-4 om påslipp til offentlig avløpsnett, at kommunen i enkeltvedtak eller i forskrift kan fastsette krav om:

 1. innhold i og mengde av avløpsvann, eller i særlige tilfeller renseeffekt, 
 2. fettavskiller, sandfang eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår, 
 3. tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann, 
 4. varsling av unormale påslipp av avløpsvann, og 
 5. utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer. 

Krav i medhold av første avsnitt og punkt a til e kan kun fastsettes for å sikre at: 

 1. avløpsanlegget kan overholde utslippskrav, 
 2. avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades, 
 3. driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres, 
 4. avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte, eller 
 5. helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget beskyttes.   

Med avløpsvann fra virksomhet menes alt avløpsvann fra bygninger og anlegg som benyttes i handel, industri, transport, herunder veger, og annen virksomhet unntatt avløpsvann fra husholdninger.

Kommunen kan i forskrift fastsette søknadssystem med standardkrav for nye påslipp fra virksomhet eller påslipp fra virksomhet som økes vesentlig, og gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av dette.

Kommunen kan i forskrift forby påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomhet og husholdning. Slike påslipp er forbudt fra 1. januar 2007 såfremt ikke kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet.

Privatrettslig avtale eller vedtak etter 15A

Kommunen velger selv om den ønsker å inngå en privatrettslig avtale med en virksomhet om påslipp, eller om den velger å gjøre vedtak med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15A om påslipp.

Når kommunen fastsetter forskrift eller gjør enkeltvedtak etter kapittel 15A, kan kommunen benytte forurensningslovens sanksjonsmuligheter. Dette er ikke tilfellet dersom kommunen i stedet velger å inngå en privatrettslig avtale med virksomheten. Kommunen kan derfor få et håndhevingsproblem i privatrettslige saker, ved at kommunen må opptre som privat avtalepart, ikke som forurensningsmyndighet. 

Lokal forskrift eller enkeltvedtak

Kommunen vil kunne benytte både lokal forskrift og enkeltvedtak etter forurensningsforskriften kapittel 15A om påslipp, for å regulere påslipp fra virksomheter.

Bruk av lokal forskrift er aktuelt å benytte når mange liknende virksomheter har påslipp til samme avløpsnett. For regulering av utslipp av fettholdig avløpsvann fra gatekjøkken, restauranter, ferskvaredisker og lignende, er lokal forskrift et godt egnet virkemiddel som blir benyttet av mange kommuner.

I praksis er det lite hensiktsmessig å bruke lokal forskrift for å regulere påslipp fra næringsmiddelbedrifter og andre industribransjer. Selv i de største byene i Norge er det ikke tilknyttet tilstrekkelig mange næringsmiddelbedrifter til det kommunale nettet til at en lokal forskrift vil være egnet.  

Andre relevante regelverk for påslippsregulering

Gjødselvareforskriften

Forskrift om gjødselvarer med videre av organisk opphav (gjødselvareforskriften) § 10 gir grenseverdier for slam. Slamkvaliteten kan påvirkes av påslipp fra industri.

Gjødselvareforskriften fastesetter krav til avløpsslam i form av:

 • krav til innhold av tungmetaller, grenseverdier for fire ulike kvalitetsklasser avhengig av tungmetallinnhold
 • krav til hygienisering og stabilisering av slammet

Det er ingen fastsatte grenseverdier for innhold av organiske miljøgifter i slam. Anleggseier har imidlertid plikt til å vise aktsomhet, og treffe rimelige tiltak for å begrense og forebygge at slammet inneholder denne type stoffer. Vedtak etter forurensningsforskriften kapittel 15A om påslipp, gir kommunen mulighet til å begrense tilførsel av forurensning til avløpsslammet, slik at kravene i gjødselvareforskriften overholdes.

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerthetsarbied i virksomheter (internkontrollforskriften) inneholder krav til anleggseiers oppfølging av arbeidsmiljø for sine ansatte, egne utslipp med mer.

Forurensningsforskriften kapittel 15A om påslipp, gir kommunen en ekstra mulighet til å beskytte sine ansatte fra eventuelle skadelige konsekvenser av industripåslipp. Som ansvarlig for offentlig ledningsnett og myndighet etter kapittel 15 A, har kommunen rett til innsyn i de delene av virksomhetens internkontrollsystem som har betydning for påslippet. Dette gjelder også for virksomheter som Miljødirektoratet eller statsforvalteren er forurensningsmyndighet for.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid