Kravene til vedtak etter kapittel 15 A

  • Vedtak om påslippskrav bør være formulert kortfattet og presist.  
  • Kommunen skal følge opp vedtaket om påslippskrav i ettertid. En effektiv oppfølging krever ressurser. Vi anbefaler derfor at det bare stilles nødvendige krav som det er enkelt å dokumentere overholdelsen av. Det er uhensiktsmessig å regulere ”alt”.
  • Vedtak om påslippskrav er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Saksbehandlingen må tilfredsstille forvaltningslovens krav til enkeltvedtak, se Veiledning i å fatte vedtak.

Se også veiledning i å fastsette forskrift.

Gebyr

Kapittel 16 i forurensningsforskriften om kommunale vann og avløpsgebyrer, gir rett til å kreve tilleggsgebyr for påslipp. 

Ved påslipp av avløpsvann som avviker fra ”normalt” kommunalt avløpsvann, har anleggseier anledning til å kreve et tilleggsgebyr utover normalt avløpsgebyr jamfør forurensningsforskriften § 16-5 fjerde ledd, om ulike gebyrsatser. Dette forutsetter imidlertid at kommunen har fastsatt en lokal forskrift hvor det er nedfeldt at de har anledning til å ta inn et tilleggsgebyr, jamfør § 16-1 annet ledd, om rammen for gebyrene. Tilleggsgebyret skal dekke meromkostningene med å ta imot og behandle det industrielle avløpsvannet, jamfør § 16-1 første ledd. Bruk av tilleggsgebyr kan særlig være aktuelt ved påslipp av industrielt avløpsvann fra næringsmiddelbedrifter. For videre veiledning om gebyrer kan det være hjelp i to rapporter fra Norsk Vann:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid