Avløpsvann fra bensinstasjon, vaskehall, verksted, bussterminal osv

Olje, fett, løsningsmidler og bensin kan skape de samme problemer i ledningsnett og renseanlegg som beskrevet for mekaniske verksteder. Spesielt gjør vi oppmerksom på eksplosjonsfaren som følge av bensinutslipp.

Forurensningsforskriften kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig vann, regulerer denne typen avløpsvann, og kommunen er forurensningsmyndighet. I henhold til § 15-7om utslipp, skal oljeholdig avløpsvann ikke inneholde mer enn 50 mg olje/l før utslipp og eventuelt påslipp til kommunalt nett.

Standardkravet som stilles er et rent funksjonskrav, det vil si at det stilles ikke krav om installasjon av oljeutskiller, men at avløpsvannet skal passere sandfang eller lignende renseinnretning. Kontroll og dokumentasjon av utslippet blir derfor svært viktig. Dette krever at det etableres et tilfredsstillende prøvetakingspunkt. Se veiledning om å føre tilsyn med utslipp av oljeholdig avløpsvann etter kapittel 15. 

Kommunen kan eventuelt fastsette strengere krav i lokal forskrift hvis dette er nødvendig ut fra forurensningsforhold.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

 • Olje fører til beleggdannelse på alle overflater som er i kontakt med avløpsvannet.
 • Løsningsmidler kan medføre eksplosjonsfare i transportsystem og renseanlegg.
 • Slamsvelling kan opptre i biologiske rensetrinn.
 • Høye konsentrasjoner av tungmetaller kan forekomme i slammet.
 • Et eventuelt tungmetallinnhold i avløpet kan ha negativ innvirkning på et biologisk rensetrinn.

Tiltak på virksomheten:

 • Installasjon av oljeutskiller eller tilsvarende renseinnretning som er riktig dimensjonert og utformet for både avløpsvannets mengde og sammensetning.
 • Emulgerte oljer må behandles.
 • Katastrofebassenger må eventuelt bygges.
 • Alle tanker hvor det oppbevares kjemikalier, som ikke skal slippes til kommunalt avløpsnett, må sikres mot lekkasjer med katastrofebasseng eller tilsvarende.
 • Rutinene for innkjøp og bruk av vaskemidler gjennomgås for å sikre at det benyttes produkter som ikke medfører nedsatt effekt av oljeutskiller, eller driftsproblemer på renseanlegget.

Tiltak på renseanlegget:

 • Beredskapsopplegg for fjerning av olje ved store utslipp.
 • Bruk av bærbart måleutstyr for registrering av eksplosjonsfare i ledningsanlegg og renseanlegg.

Erfaringen viser at oljeutskillerens effektivitet er svært avhengig av hydraulisk belastning og avløpsvannets sammensetning, det vi si hvilke stoffer som foreligger i avløpsvannet sammen med oljekomponentene. Se også Norvar-rapporten R156, veiledning om oljeutskillere der vurdering av avløpsvannets sammensetning, dimensjonering, utforming og drift er tema.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid