Avløpsvann

Tidligere virksomheter kan ha ført til forurensning av byggegrunnen med for eksempel tungmetaller og organiske miljøgifter. Som eksempel på virksomheter som kan ha forårsaket grunnforurensning kan nevnes:

  • bensinstasjon eller tankanlegg
  • mekanisk verksted eller skipsverft
  • bilverksted
  • galvaniseringsverksted
  • impregneringsverk
  • avfallshåndtering og deponivirksomhet

Forurensningsforskriften inneholder bestemmelser om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å avklare om byggegrunnen kan være forurenset.

I tilfeller der det blir vurdert påslipp av avløpsvann fra byggearbeider i forurenset grunn, må tiltaksplanen som skal være utarbeidet før byggearbeidene starter, vurderes nøye. Før en eventuell tillatelse til påslipp blir gitt bør det gjøres en risikovurdering av effekten på ledningsnett, slamkvalitet og renseprosess. Se mer informasjon om forurenset grunn i bygge- og gravesaker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid