Avløpsvann fra flyplasser

Avløpsvann fra flyplasser består av 3 hovedtyper:

  1. sanitært avløpsvann fra toaletter for passasjerer og ansatte
  2. avløpsvann fra verksteder, hangarer og andre serviceanlegg som er etablert i tilknytning til flyplassen
  3. kjemikalier fra avising av fly og banedekke

Avløpsvannet fra verksteder og hangarer vil kunne inneholde olje og en rekke miljøfarlige stoffer, for eksempel kadmium. Lokal behandling av disse avløpsstrømmene er derfor ofte nødvendig.  Behandlingen må i alle tilfelle inneholde oljeutskiller og eventuelt renseanlegg.

Kjemikaliene som benyttes for avisning kan inneholde miljøfarlige stoffer, og en miljørisikovurdering må gjennomføres ved tilknytning av denne typen avløpsvann til kommunalt avløpsnett. For å kunne ta hånd om denne typen avløpsvann, må renseanlegget ha et biologisk rensetrinn.

Mulige driftsproblemer på renseanlegg

  • Virker forstyrrende på enkelte av renseprosessene
  • Metallinnholdet i slammet øker
  • Tilførsel av organiske miljøgifter

Tiltak på virksomheten:

  • rensing av prosessavløpet før utslipp til kommunalt ledningsnett
  • fjerning av metaller før utslipp til kommunalt ledningsnett
  • overgang til bruk av produkter som ikke inneholder miljøfarlige forbindelser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid