Avløpsvann fra forbrenningsanlegg

Avløpsvann fra anlegg for røykgassrensing ved forbrenningsanlegg for energiproduksjon, for eksempel forbrenning av avfall, bør i størst mulig grad brukes om igjen i prosessen, og helst ikke slippes til kommunalt ledningsnett. Avløpsvannet inneholder blant annet metaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner, forkortet PAH, og er i mange tilfeller nitrifikasjonshemmende. Enkelte avløpsvann inneholder også mye tungmetaller, deriblant kvikksølv og kadmium.

Mulige driftsproblemer på renseanlegg

  • Hemmer nitrifikasjonen
  • Metallinnholdet i slammet øker

Tiltak på virksomheten:

  • rensing av prosessavløpet før utslipp til kommunalt ledningsnett, slik at metaller fjernes og utslippet av suspendert stoff er mindre enn 10 mg/l.
  • etablere rutiner som hindrer at ubehandlet avløpsvann (for eksempel i forbindelse med reparasjoner) fra prosessen føres til kommunalt avløpsnett.

Avfallsforskriften kapittel 10 om målinger, inneholder grenseverdier for utslipp til vann fra rensing av røykgass. Vurderingen av påslipp fra anlegg for røykgassrensing vil ikke skille seg fra påslipp fra andre virksomheter, noe som bør komme til uttrykk i kravene som anleggseier stiller til påslippet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid