Avløpsvann fra foto- og røntgenlaboratorier

I fremkallingsprosessen for film benyttes mange forskjellige kjemikalier, som sølvforbindelser, ferrocyanider, EDTA, ammoniumforbindelser, hydrokinon med flere. Denne typen avløpsvann reguleres av forurensningsforskriften § 15 A-5 om fotokjemikalieholdig avløpsvann. Statsforvalteren er forurensningsmyndighet.

De fleste kjemikaliene som benyttes, skal disponeres i henhold til bestemmelsene om farlig avfall. Det er ikke tillatt å slippe ut fotokjemikalier som blekefiks, fiks og blekebad til avløpet. Med skyllevann menes alle utslipp som inneholder sølv. Før påslipp må skyllevannet avsølves slik at konsentrasjonen av sølv ikke overstiger 0,1 mg Ag/l. Det er forbudt å fortynne avløpsvannet for ikke å overskride denne grenseverdien.

Kommunen kan eventuelt formulere strengere krav før påslipp til kommunalt nett.

Innføring av digital fototeknikk gjør at utslippet av denne typen avløpsvann vil avta sterkt.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

  • Mange av komponentene i fremkallingsvæskene virker hemmende på aktiviteten, inkludert nitrifisering i et biologisk renseanlegg.
  • Hudskader og allergiske reaksjoner hos driftspersonalet kan opptre.
  • Betongkorrosjon på grunn av høyt sulfatinnhold kan opptre i transportsystem og renseanlegg.

Tiltak på virksomheten:

  • Oppsamling av kjemikalier og disponering som farlig avfall
  • Gjenvinning av sølv fra skyllevann

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid