Avløpsvann fra kjemiske og biologiske laboratorier

I forbindelse med ulike tester og analyser vil det forekomme en del prøvemateriale og kjemikalier som ikke skal slippes til kommunalt ledningsnett.

Mulige driftsproblemer på renseanlegget

  • Biologiske rensetrinn kan forstyrres av giftutslipp.
  • Metallinnholdet kan øke i slammet.

Tiltak på virksomheten:

  • Oppsamling av giftige kjemikalier for disponering som farlig avfall.
  • Det må etableres effektive rutiner som sikrer at alt farlig avfall blir håndtert og disponert etter gjeldende forskrift.

Tiltak på renseanlegget:

  • Skjerpet overvåking av tungmetaller i vann og slam.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid