Avløpsvann fra legemiddelindustri

Produksjon av legemidler fører normalt til utslipp av et avløpsvann med høye konsentrasjoner av organisk stoff (BOF og KOF). Totalavløp og eventuelle delstrømmer fra legemiddelindustrien bør undersøkes med hensyn på prosessavløpets giftighet og nitrifikasjonshemming.

Etter gjødselvareforskriften skal anleggseier vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å begrense og forebygge at produktet inneholder antibiotika/kjemoterapeutika, eller andre organiske stoffer i mengder som kan medføre skade på helse eller miljø ved bruk. Ved et påslipp fra virksomheter av denne typen bør anleggseier forsikre seg om at det er etablert nødvendige sikkerhet mot uforutsette utslipp av antibiotika og kjemoterapeutika. Det bør også etableres rutiner for varsling av anleggseier i tilfelle utslipp skjer.

Mulige driftsproblemer på renseanlegget

Organisk overbelastning av biologisk rensetrinn, det vil si tilførselen av lett nedbrytbart organisk stoff er høyere enn det renseanlegget er dimensjonert for

Tiltak på virksomheten:

  • utjevning med eventuell biologisk forbehandling
  • virksomheten må etableres effektive rutiner som sikrer at alt farlig avfall blir håndtert og disponert etter avfallsforskriften
  • virksomheten  må gjennomføres tiltak som hindrer utslipp av antibiotika og kjemoterapeutika til kommunalt nett

Tiltak på renseanlegget:

  • biologisk forbehandling
  • forfelling
  • økning av biologisk rensekapasitet

Tilførselen av løst organisk stoff er høyere enn det kjemiske renseanlegget kan ta imot, slik at kjemikalieforbruket øker og renseeffekten reduseres

Tiltak på virksomheten:

  • biologisk forbehandling

Tiltak på renseanlegget:

  • biologisk forbehandling
  • bruk av alternative fellingskjemikalier

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid