Avløpsvann fra maling- og lakkindustri

Malingsprodusenter skal i størst mulig grad ha lukkede prosesser.  Enkelte produsenter samler opp alt prosessvann for deponering.  Skyllevann fra vask av utstyr skal renses før utslipp til kommunalt ledningsnett.  For øvrig henviser vi til avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

  • Løsningsmidler kan medføre eksplosjons- og forgiftningsfare.
  • Høye konsentrasjoner av tungmetaller kan forekomme i slammet.
  • Høy pH og tungmetaller kan påvirke renseprosessen.
  • Prosessavløpsvannet kan være giftig og nitrifikasjonshemmende.

Tiltak på virksomheten:

  • Løsningsmiddelavskiller.
  • Alle tanker hvor det oppbevares kjemikalier som ikke skal slippes til kommunalt avløpsnett, må sikres mot lekkasjer med katastrofebasseng eller tilsvarende.
  • Bedriften må etableres effektive rutiner som sikrer at alt farlig avfall blir håndtert og disponert i henhold til gjeldende regelverk.

Tiltak på renseanlegget:

  • Bruk av bærbart måleutstyr ved arbeid i ledningsnett og pumpestasjoner

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid