Avløpsvann fra mekaniske verksteder

Denne gruppen inneholder mange ulike typer virksomheter, både når det gjelder størrelse og produktspekter. Felles for virksomhetene er imidlertid at olje, fett, løsemidler, lakk og maling er viktige komponenter i produksjonen. 

På enkelte virksomheter blir også ulike typer beisebad benyttet. En stor del av avfallsproduktene ved denne type industri går inn under forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, jamfør avfallsforskriften om gjenvinning og behandling av avfall, og skal derfor ikke føres til kommunalt nett. 

Prosessvann som tilføres kommunalt nett, er først og fremst forskjellige typer skyllevann.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

  • Olje og fett fører til flyteslamdannelse.
  • Løsningsmidler kan medføre eksplosjonsfare i transportsystem og renseanlegg.
  • Slamsvelling kan opptre i biologiske rensetrinn.
  • Høye konsentrasjoner av tungmetaller kan forekomme i slammet.
  • Et eventuelt tungmetallinnhold i avløpet kan ha negativ innvirkning på et biologisk rensetrinn.
  • Problemer med den kjemiske fellingen

Tiltak på virksomheten:

  • olje- og fettavskiller med alarm
  • emulgerte oljer må behandles
  • effektive rutiner som sikrer at alt farlig avfall blir håndtert og disponert i henhold til kapittel 11 i avfallsforskriften
  • alle tanker hvor det oppbevares kjemikalier, som ikke skal slippes til kommunalt avløpsnett, må sikres mot lekkasjer med katastrofebasseng eller tilsvarende

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid