Avløpsvann fra metallbearbeidende industri

Den overflatebearbeidende industrien benytter produksjonsprosesser som kan deles inn i fem hovedgrupper:

 • mekaniske
 • fysikalske
 • kjemiske operasjoner
 • elektrolytiske operasjoner
 • emaljering

Det er i særlig grad de kjemiske og elektrolytiske operasjonene som er av interesse med hensyn til påslipp til kommunalt nett. Til kjemiske operasjoner regnes avfetting, beising, fosfatering, kromatering og herding. Elektrolytisk overflatebehandling innebærer at et metall felles ut på overflaten av et annet ved at strøm får passere en galvanisk celle som inneholder det metallionet som skal felles ut.

Avløpet fra denne type industri består av skyllevann og brukte behandlingsbad.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

 • Tungmetaller og cyanid kan føre til forgiftning av biologiske renseprosesser, inkludert nitrifikasjonshemming og forgiftning av råtnetanker.
 • Metallinnholdet i slammet øker.
 • Høye eller lave pH-verdier kan medføre problemer både for biologiske og kjemiske rensemetoder.
 • Utslipp av syrer og sulfat kan føre til korrosjon på betongkonstruksjoner, særlig i transportsystemet.

Tiltak på virksomheten:

 • separat behandling av avløpsvann før utslipp til kommunalt nett er en nødvendighet 
 • lukket prosess som eliminerer utslipp

Tiltak på renseanlegget:

 • for et kommunalt renseanlegg er det særlig tungmetallinnholdet som har betydning ved tilknytning av galvanoindustriens avløpsvann.  Bruk av slam fra kommunale avløpsrenseanlegg i jordbruket er i første rekke regulert av tungmetallinnholdet i slammet.  Selv om avløpsvannet fra en virksomhet gjennomgår en tilfredsstillende rensing, vil utslippet kunne medføre en økning av tungmetallinnholdet i slammet.  Når et eventuelt mottak av denne type avløpsvann skal vurderes, må også de andre kildene for tungmetaller tas med i beregningen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid