Avløpsvann fra sanering og oppussing av bygninger

Ved sanering av lokaler der det har vært brukt kvikksølv må entreprenøren være spesielt oppmerksom på eventuelle kvikksølvforekomster i vannlåser, sluk og avløpsrør. Eksempler på slike lokaler er tannklinikker, sykehus, laboratorier og skolers kjemi- og fysikkrom. Ved rengjøring av avløpssystem i lokaler hvor det har vært håndtert kvikksølv, skal alt slam og spylevann samles opp og håndteres som farlig avfall.

Det har vist seg at oppussing av husfasader med fjerning av gammel maling kan medføre tilførsel av miljøskadelige stoffer til kommunalt avløpsvann hvis det benyttes vann til rengjøring og fjerning av malingen. I Bergen kommune må den ansvarlige for oppussingsarbeidene først dokumentere at malingen som skal fjernes, ikke inneholder miljøskadelige stoffer, spesielt PCB, før arbeidet kan starte.  Det er i første rekke maling som er påført mellom 1952 og 1975 som kan inneholde PCB. Hvis malingen inneholder PCB, skal spesielle tiltak for oppsamling iverksettes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid