Avløpsvann fra sigevann av avfallsfyllinger

Sigevann fra kommunale avfallsfyllinger kan inneholde store mengder organisk stoff, jern og nitrogenforbindelser. Sigevann kan også være en betydelig kilde til utslipp av organiske miljøgifter, som for eksempe bromerte flammehemmere. I tillegg forekommer en lang rekke andre forbindelser som det er vanskelig å holde oversikt over. I spesielle tilfeller kan sigevannet inneholde høye konsentrasjoner av tungmetaller.

Hvis mulig bør sigevann ikke føres til kommunalt avløpsnett, men renses lokalt. Årsaken til dette er den store usikkerheten som er knyttet til sigevann som kilde for miljøskadelige stoffer, og muligheten for at noen av disse kan ende opp i avløpsslammet.

Hvis sigevann skal føres til kommunalt avløpsnett, bør det gjennomføres en miljørisikovurdering for å klarlegge sigevannets innvirkning på ledningsnett, renseprosesser og slamkvalitet. Deretter må det gjøres en samlet vurdering av oppnådd miljøgevinst i forhold til usikkerheten det medfører, for eksempel med hensyn til påvirkning av slamkvaliteten.

Ved påslipp til kommunalt nett må det gjennomføres en grundig oppfølging og overvåking av sigevannets mengde og sammensetning.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

  • Utfellinger i ledningsnettet
  • Skumming i kummer og pumpestasjoner
  • Tilførsel av sigevann kan føre til organisk overbelastning av biologiske rensetrinn.
  • På kjemiske renseanlegg kan nødvendig kjemikaliedose bli svært høy og
    utløpskonsentrasjonen av organisk stoff vil også øke.
  • Eventuelle tungmetaller i sigevannet kan føre til at slammet fra renseanlegget ikke kan brukes til jordbruksformål.

Tiltak på fyllplassen:

  • for-rensing eller komplett rensing av sigevannet

Tiltak på ledningsnettet:

  • i ledningsnettet som transporterer sigevann må kommunen legge vekt på å hindre tilførsel av oksygen i åpne kummer, vannstandssprang og lignende 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid