Avløpsvann fra slakterier

Avløpet består av en blanding av urin og gjødsel fra vask av transportutstyr, og blod og fett fra rengjøring av slakt.  Utslipp av blod og gjødsel skal forhindres i størst mulig grad.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

Organisk overbelastning av biologisk rensetrinn, det vil si tilførselen av lett nedbrytbart organisk stoff er høyere enn det renseanlegget er dimensjonert for

Tiltak på virksomheten:

 • døgnutjevning med eventuell biologisk forbehandling
 • gjennomgang av produksjonsprosessen med tanke på å minimalisere utslipp og spill

Tiltak på renseanlegget:

 • biologisk forbehandling
 • forfelling
 • økning av biologisk rensekapasitet

Tilførselen av løst organisk stoff er høyere enn det kjemiske renseanlegget kan ta imot, slik at kjemikalieforbruket øker og renseeffekten reduseres

Tiltak på virksomheten:

 • biologisk forbehandling
 • gjennomgang av produksjonsprosessen med tanke på å minimalisere utslipp og spill

Tiltak på renseanlegget:

 • biologisk forbehandling
 • bruk av alternative fellingskjemikalier

Problemer med flyteslam, og fettansamlinger i transportsystem og renseanlegg

Tiltak på virksomheten:

 • bygging av fettavskiller, samt etablering av tilfredsstillende tømmerutiner for denne
 • siling

Ekstreme pH-variasjoner som forstyrrer biologiske og kjemiske renseprosesser

Tiltak på virksomheten:

 • undersøke årsakene til de store pH svingningene, samt eliminere disse i størst mulig grad med utjevning og fordrøyning
 • pH-justering

Tiltak på renseanlegget:

 • pH-justering

Avløpsvann fra slakterier som slakter eller tilvirker marine arter fra akvakulturanlegg og havbeite, skal desinfiseres jamfør slakteriforskriften. Mattilsynet bør konsulteres før påslipp fra denne typen virksomheter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid