Avløpsvann fra tunellanlegg i anleggsfasen

Avløpsvann fra tunellanlegg (gjelder også større bygge- og anleggsvirksomhet) vil typisk inneholde mineralolje, metaller, nitrogen og store mengder suspendert stoff. Avløpsvannet bør gjennomgå lokal rensing, som minimum bør bestå av et sedimenteringsbasseng for partikkelfjerning samt en oljeutskiller. I deler av anleggsfasen vil avløpsvannet inneholde sementkomponenter og ha høy pH, og det kan derfor være behov for å justere pH. I den sammenheng er det viktig at renseanlegget på anleggsstedet har tilstrekkelig lang oppholdstid til å utjevne pH - variasjoner som følge av pH-justeringen slik at avløpsvannet som føres til kommunalt avløpsnett har en stabil pH.

For å redusere innlekking i tunellen, benyttes tetningsstoffer. Det er viktig å avklare at tetningsstoffene ikke inneholder miljøskadelige komponenter før påslippet blir etablert.

Det bør gjennomføres en vurdering for å avklare hvilken effekt avløpsvannet vil ha på renseprosess og avløpsslam.

I forbindelse med vurderingen av påslippet, bør det avklares hvilke fysiske sikkerhetstiltak og prosedyrer som vil bli etablert for å hindre at uforutsette utslipp føres til kommunalt nett.  Anleggseier må sette som krav at alle tiltak og prosedyrer må være på plass før et eventuelt påslipp etableres.

Mulige driftsproblemer på renseanlegg

  • Kan virke forstyrrende på biologisk renseprosess og eventuell kjemisk felling på grunn av høy pH
  • Kan medføre tilførsel av miljøskadelige stoffer som akkumuleres i avløpsslammet, hvis det ikke er lagt vekt på å hindre at denne type stoffer benyttes under anleggsarbeidet

Tiltak på anleggsstedet:

  • rensing av avløpsvannet med partikkelfjerning og oljeutskiller før utslipp til kommunalt ledningsnett
  • pH justering av avløpsvannet hvis det viser seg at det kan forventes at høy pH vil kunne ha negativ innvirkning på biologisk rensetrinn, eventuelt kjemisk felling
  • etablering av fysiske tiltak og prosedyrer for å hindre at uforutsette utslipp som søl av olje, kjemikalier og lignende føres til kommunalt avløpsnett

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid