Avløpsvann fra tunellanlegg i driftsfasen

Trafikkerte veituneller blir vasket 4 – 6 ganger per år. Ved vasken påføres veggflatene først en konsentrert såpeløsning, deretter spyles flatene med høyt trykk. Anslagsvis benyttes 50-100 m3 vann og 500 -1000 liter konsentrert såpe per km tunnel. Avløpsvannet inneholder tungmetaller, PAH, ftalater, hydrokarboner og ulike såpe-forbindelser.

Hoveddelen av forurensningene er knyttet til partikler, og lokal rensing for å fjerne partikler vil kunne redusere tilførslene av uønskede forbindelser til kommunalt nett. Det bør under alle omstendigheter gjennomføres en vurdering for å avklare hvilken effekt avløpsvannet vil ha på renseprosess og avløpsslam før påslippet etableres.

Mulige driftsproblemer på renseanlegg

  • Kan virke forstyrrende på biologisk renseprosess og eventuell kjemisk felling på grunn av høy pH og innhold av såpekomponenter.
  • Kan medføre tilførsel av miljøskadelige stoffer som akkumuleres i avløpsslammet.

Tiltak på anleggsstedet:

  • rensing av avløpsvannet med partikkelfjerning og oljeutskiller før utslipp til kommunalt ledningsnett 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid