Samordning internt i kommunen

Kommunen plikter å samordne saksbehandlingen, jamfør plan- og bygningsloven § 21-5. Kommunen kan gjøre følgende for å sikre samordning:

  • lage gode samordningsrutiner slik at de framstår som én overfor innbyggerne
  • oppfordre utbygger til å sende inn søknad om utslippstillatelse og byggesøknad samtidig
  • vurdere saken etter annet regelverk i tillegg, som vannforskriften, naturmangfoldloven, kulturminneloven og folkehelseloven

Det er et viktig prinsipp at utslippstillatelsen etter forurensningsforskriften skal være gitt før en tomt skilles fra, eller byggesaken behandles, jamfør plan- og bygningslovens § 27-2. 

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid