Sentrale plikter og oppgaver på avløpsområdet

Kommunene skal:

  • ha oversikt over hvilke rensekrav som gjelder for de ulike områder i kommunen
  • oversikt over utslippstillatelser og anleggenes tilstand
  • være ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegg som helt eller delvis eies av kommunen
  • rapportere til Altinn innen 1. mars hvert år

Viktige oppgaver for kommunen blir derfor å:

  • gi pålegg om tiltak
  • endre og omgjøre tillatelser
  • kreve opplysninger
  • foreta granskinger
  • gi pålegg om overvåking hvis det er hjemlet enten direkte gjennom forurensningsloven, forurensningsforskriften eller delegeringsvedtak

Mer detaljert veiledning om myndighet og plikt på avløpsområdet finner du under saksbehandling knyttet til kapittel 12, 13, 15 og 15 A.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid