Skriftlig vedtak

Enkeltvedtak etter kapittel 15 fattes med hjemmel i § 15-5. 

Et enkeltvedtak skal være skriftlig, med mindre dette er spesielt byrdefullt for forvaltningsorganet. Dette er hjemlet i § 23 i forvaltningsloven. Kommunen bør derfor utstede skriftlig tillatelse også i tilfellene der seksukersfristen gjelder.

Ettersom søker i henhold til § 15-4 nr. 2, allerede skal ha varslet parter og andre berørte i saken før kommunen mottar søknad om utslipp, trenger ikke kommunen forhåndsvarsle vedtaket.

Vedtaket behøver ikke være langt og komplisert, men skal i henhold til forvaltningsloven § 25:

 • vise til reglene vedtaket bygger på
 • gi oversikt over faktiske forhold vedtaket bygger på
 • redegjøre for de forholdene som er avgjørende for vedtaket:
 • hvilke forventninger har kommunen til søkeren?
 • hvilke vilkår gjelder for utslippet, krav til dokumentasjon og målinger?
 • hvilke målsetninger har kommunen for resipienten?
 • finnes det lokale forskrifter søker bør være kjent med?
 • hva er kunnskapsgrunnlaget og vurderingene etter naturmangfoldloven?
 • gi opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans
 • gi opplysninger om hvordan man kan klage
 • gi opplysninger om retten til å se saksdokumenter
 • gi opplysning om adgang til å be om oppsettende virkning

Se også veilederen:

Ikke-skriftlig vedtak

Dersom kommunen ikke foretar seg noe innen seks uker etter at fullstendig søknad i tråd med standardkravene er mottatt, og det ikke er kommet inn protester, regnes tillatelse som gitt. Denne tillatelsen vil regnes som et enkeltvedtak som kan påklages, selv om det ikke finnes et skriftlig vedtak.

I tilfeller der kommunen ikke har et skriftlig vedtak, må kommunen uansett gi partene og berørte organer skriftlig orientering om kommunens beslutning i saken, så snart som mulig. Spesielt viktig er det å varsle de som har gitt uttalelse. Underretningen skal informere om kommunens vedtak, klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåte ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter. I tilfeller hvor flere har avgitt felles uttalelse, kan en representant for disse orienteres.

Se mal for informasjonsbrev til berørte.

Endring eller omgjøring av tillatelse

Kommunen kan endre eller oppheve en tillatelse dersom vilkårene i § 18 i forurensningsloven er oppfylt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid