Hvilke virksomheter omfattes av virkeområdet?

Kapittel 15 i forurensningsforskriften regulerer utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. Dette gjelder:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøy
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke et utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 15-5. Dette er hjemlet i § 15-3. For å ha utslipp av oljeholdig avløpsvann fra en av kategoriene a) - f) må virksomheten altså ha tillatelse.

Merk at kravet om tillatelse også gjelder både ved påslipp til avløpsnettet, og ved direkte utslipp til resipient. Kravet gjelder uansett renseløsning, og gjelder også når oljeholdig avløp går til tett tank.

Det er kommunen som gir tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 15, jamfør § 15-2.

Forholdet til kapittel 15A om påslipp

Det nevnes ofte i ulike sammenhenger at kommunen ikke kan stille vilkår i en tillatelse for å beskytte resipienten. Dette gjelder imidlertid bare for vedtak etter 15 A, og ikke ved vedtak etter kapittel 15 eller i andre tilfeller hvor kommunen er forurensningsmyndighet for et utslipp fra en virksomhet. Etter kapittel 15 kal kommunen gjøre en helhetlig vurdering av utslippets betydning for miljøet.

15 A er utformet for at kommunen skal ha mulighet til å beskytte renseanlegget sitt mot et påslipp til kommunalt nett fra virksomheter som kommunen ikke er forurensningsmyndighet for. I slike tilfeller vil det være statsforvalteren eller Miljødirektoratet som stiller vilkårene til virksomheten for å beskytte miljøet og resipienten. Kommunen kan sette vilkår i vedtak etter 15 A og skal overholde kravene i sin egen utslippstillatelse. Se veiledningen Påslipp fra virksomhet til offentlig avløpsnett.

Utslipp etablert før 2007

Utslipp av oljeholdig avløpsvann som ble etablert før 2007 og som har  tillatelse etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter er fremdeles lovlige. Forutsetningen er imidlertid at utslippet ikke økes vesentlig, og at de minst overholder kravene til rensing i § 15-7.

Kravene innebærer at oljeinnholdet i avløpsvannet ikke skal overstige 50 mg/l. Oljeholdig avløpsvann skal også passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal vannbelastning. Med dette menes i praksis at avløpsvannet skal passere sandfang. Det må også være tilrettelagt for representativ prøvetakning.

Hvis det i tillatelsen er strengere rensekrav enn i § 15-7, gjelder det strengeste kravet. Kommunen avgjør hva som er det strengeste kravet.

Vesentlig økning av utslipp

Hvis et utslipp som er tillatt økes vesentlig, kan det være nødvendig å få en ny tillatelse fra kommunen. Med vesentlig økning menes normalt 25 prosent økning av et utslipp eller mer.

En vesentlig økning av utslippet kan imidlertid være et resultat av:

  • økning i mengde
  • endring i type utslipp
  • endring av utslippssted

Kommunen må derfor gjøre en konkret vurdering av om endringene utgjør en vesentlig økning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid