Er omsøkt utslipp innenfor virkeområdet til kapittel 12?

Når kommunen har mottatt en søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12, må kommunen først og fremst avklare hvorvidt søknaden faller innenfor virkeområdet i § 12-1.

Utslippets størrelse vil avgjøre om kommunen eller statsforvalteren er myndighet, og hvilket kapittel i forurensningforskriften som skal benyttes. 

Informasjon om utslippsmengde – personekvivalent (pe)

Søknad om utslippstillatelse skal inneholde informasjon om utslippets størrelse i personekvivalenter (pe) jamfør forurensningsforskriften § 12-4 bokstav e) søknad om tillatelse.  

Personekvivalent (pe) er et mål på innholdet av organisk materiale i avløpsvannet:

 • Hytter og boliger som har eget renseanlegg er dimensjonert for 5 pe. Dette gjelder opp til 7 hus, som da må ha anlegg dimensjonert for 35 pe.

 • For større husgrupper beregnes det 2,5 pe/boenhet.  

Når man skal beregne antall pe, må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer i hytta/huset til samme tid. Antall sengeplasser kan være et godt mål på dette. 

Generelt gjelder følgende for beregning av pe:

 • utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett: 1 person bidrar med 1 pe.
 • utslipp fra hytter med innlagt vann uten vannklosett: 1 person vil bidra med 0,3 pe
 • utslipp fra hytter uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe.

Når man skal beregne antall pe, må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer i hytten /  huset til samme tid. Antall sengeplasser kan være et godt mål på dette.

Eksempel: En hytte med innlagt vann uten vannklosett har fire sengeplasser. Antall pe for hytten kan da beregnes til: 0,3*4=1,2 pe.

Norsk Vanns rapport 168/2009 Veiledning for dimmensjonering av avløpsrenseanlegg kan være til hjelp for dimmensjonering av avløpsrenseanlegg. Rapporten kan kjøpes fra Norsk Vann.

Er all nødvendig informasjon lagt ved?

Etter at kommunen har avklart at søknaden er innenfor virkeområdet til kapittel 12, må saksbehandler undersøke hvorvidt søknaden er fullstendig. Hvis søknaden oppfyller kravet til opplysninger i § 12-4 i forurensningsforskriften, er søknaden fullstendig.

Hvis kommunen trenger flere opplysninger enn det som står i § 12-4, skal saksbehandler opplyse søker skriftlig om dette innen seks uker.

Kommunens alminnelige veiledningsplikt følger av forvaltningsloven § 11 om veiledningsplikt.

Oppfylles standardkravene?

Når kommunen har klarlagt at søknaden er fullstendig, må de vurdere om den er i overensstemmelse med forurensningsforskriften §§ 12-7 til 12-13 - standardkravene:

 • utslipp til følsomt og normalt område
 • utslipp til mindre følsomt område
 • dokumentasjon av rensegrad
 • utslippssted
 • lukt 
 • utforming og drift av renseanlegg

Kommunen kan eventuelt vedta en lokal forskrift som erstatter standardkravene, jamfør kapittel §12-6 i forurensningsforskriften. Også da gjelder den absolutte saksbehandlingsfristen på seks uker.

Kan søknaden behandles innen fristen?

Unntak fra seksukers-fristen på grunn av særlige forhold:

 • Hvis søknaden avviker fra standardkravene, gjelder ikke fristen på seks uker for behandling av søknad, se forurensningsforskriften § 12-5. Søknaden skal imidlertid behandles så raskt som mulig, etter fristene og bestemmelsene i forvaltningsloven § 11 punkt a).
 • Hvis en søknad om utslipp er fullstendig og oppfyller standardkravene, kan kommunen likevel bestemme at saken ikke kan behandles innen seks uker. Dette gjelder bare hvis fristen på seks uker ikke allerede har gått ut, og det er særlige forhold som tilsier at det er nødvendig. Et eksempel på særlige forhold, er brukerkonflikter som gjør at det ikke vil være mulig å behandle søknaden innen fristen, fordi kommunen er avhengig av å hente inn flere opplysninger og gjøre avklaringer i saken.
 • Dersom søknaden ikke kan behandles innen ytterligere en måned, må kommunen gi foreløpig svar på hvorfor søknaden ikke kan behandles tidligere, jamfør forvaltningslovens § 11 a tredje ledd. Så langt det lar seg gjøre bør også kommunen opplyse om r den kan ventes behandlet. 

Det er altså bare søknader om utslippstillatelser etter kapittel 12 i forurensningsforskriften, som er fullstendige og samtidig oppfyller standardkravene, som anses innvilget etter seks uker.

Når kommunen behandler tillatelser etter forurensningsloven, skal forvaltningsloven og forurensningsforskriften kapittel § 36 legges til grunn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid