Skriftlig vedtak

Som hovedregel, og som god forvaltningsskikk tilsier, bør kommunen fatte skriftlig vedtak før saksbehandlingsfristen løper ut. Dette bør være en regel også i tilfellene hvor seksukersfristen gjelder. Ettersom søker allerede skal varsle parter og andre interesser i saken før kommunen mottar søknad om utslipp, trenger ikke kommunen forhåndsvarsle vedtaket. Vedtaket behøver ikke være langt og komplisert, men skal inneholde følgende:

 1. reglene vedtaket bygger på
 2. oversikt over faktiske forhold vedtaket bygger på
 3. skal si noe om de forholdene som er avgjørende for vedtaket:
  - Hvilke forventninger har kommunen til søkeren?
      - Hvilke målsetninger har kommunen for resipienten?
      - Finnes det lokale forskrifter søker bør være kjent med?
      - Hva er kunnskapsgrunnlaget og vurderingene etter naturmangfoldloven?
 4. gi opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans
 5. gi opplysninger om hvordan man kan klage
 6. gi opplysninger om retten til å se saksdokumenter
 7. gi opplysning om adgang til å be om oppsettende virkning. 

Dette er forankret i forvaltningslovens § 25.

Se mal for tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, og mal for informasjonsbrev til de som blir berørt av utslippstillatelse.

Ikke skriftlig vedtak

Dersom kommunen ikke foretar seg noe innen seks uker etter at fullstendig søknad i tråd med standardkravene er mottatt og det ikke er kommet inn protester, regnes tillatelse som gitt. Denne tillatelsen vil regnes som et enkeltvedtak som kan påklages, selv om det ikke finnes et skriftlig vedtak. Se forurensningsforskriften § 12-5. 

I tilfeller hvor kommunen ikke har et skriftlig vedtak, må kommunen uansett gi partene og berørte organer skriftlig orientering om kommunens beslutning i saken så snart som mulig. Spesielt til de som har gitt uttalelse. Underretningen skal informere om kommunens vedtak, klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåte ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter. I tilfeller hvor flere har avgitt felles uttalelse, kan en representant for disse orienteres.

Klagefrist

Klagefristen på enkeltvedtak løper fra den datoen fristen på seks uker går ut og er normalt på tre uker fra vedtaket er underrettet, jamfør forvaltningslovens § 29. Når kommunen velger å ikke gi et skriftlig vedtak om tillatelse, kan det være vanskelig for omverdenen og få kjennskap til vedtaket og klagefristen. Derfor er det viktig at kommunen underretter parter og berørte organer om at kommunen har vedtatt å gi tillatelse snarest mulig.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid