Når må det søkes om tillatelse?

Alle avløpsutslipp krever i utgangspunktet tillatelse. Hytter og eneboliger uten innlagt vann* og uten utslipp av avløpsvann fra toalettløsninger som utedo*, biologisk toalett* og forbrenningstoalett*, trenger ikke tillatelse.

Utslipp som kun inneholder gråvann, trenger bare tillatelse dersom enhetene som er koblet på utslippet har innlagt vann.

Hytter og eneboliger som ikke har innlagt vann og som ikke slipper ut avløpsvann fra klosetter, trenger vanligvis ikke tillatelse. Skulle gråvannet likevel være av en slik karakter at det fører til nevneverdig skade eller ulempe, kan kommunen likevel kreve søknad om utslippstillatelse etter forurensningslovens § 8. 

Hvis det søkes om utslippstillatelse for flere fritidsboliger i samme område, bør du vurdere om det finnes planer eller er behov for å lage en plan for området.

Forurensning fra tørrklosetter er ikke omfattet av virkeområdet til kapittel 12 som gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann, jf §12-1. For at et utslipp skal defineres som avløpsvann forutsetter det en tilførsel av vann slik som får utslipp fra vannklosett (svartvann) eller vask, dusj e.l. (gråvann). Se definisjoner under forurensningsforskriften § 11-3.

Hva regnes som innlagt vann?

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og lignende, som føres innendørs gjennom rør eller ledninger.

Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom takrenne og inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank. Én innvendig fast montert tank på inntil 25 liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er mengden vann man bærer inn som bestemmer om utslippet kan føre til skadelige utslipp siden innvendige tanker ofte er knyttet til aktiviteter som dusjing og oppvask. 25 liter er derfor satt som et skjønnsmessig volum.

Utslipp etablert før 2007

Utslipp av sanitært avløpsvann som ble etablert før 2007 og som har tillatelse etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter er fremdeles lovlige jf § 12-16 første ledd. Forutsetningen er imidlertid at utslippet ikke økes vesentlig. Kommunene kan i medhold av forurensingsloven §18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse jf. § 12-14.

Det samme gjelder for utslipp etablert før 1. januar og som det på tidspunkt for etablering ikke trengtes å innhente tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk. Kommunen kan imidlertid i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist, jf §12-16 annet ledd.

Se brevmalene Mal for informasjonsbrev til de som blir berørt av utslippstillatelse og Vedtak om at at utslipp fra kapittel 12-anlegg må stanse – enkeltvedtak.

Vesentlig økning av utslipp

Etablerte utslipp er søknadspliktig dersom de økes vesentlig. En vesentlig økning av utslippet kan bero både på økning i mengde, endring i type utslipp og endring av utslippssted. 

Les mer om hva som kan anses som vesentlig økning i kommentarer til sanitært avløpsvann (kap. 12) nedenfor.

Søkers ansvar

Før søker sender søknad til kommunen, må søker ha varslet berørte parter. Berørte parter er:

 • Naboer
 • Grunneiere
 • Brukerinteressenter nedstrøms utslippet
 • Brønneiere i nærheten som kan bli berørt

Kommunen kan gi informasjon om berørte naboer og parter. En søknad kan ikke sendes kommunen før tidligst fire uker etter at søker har varslet berørte parter, og gitt dem anledning til å uttale seg.

Søknaden må inneholde alle opplysninger som fremgår av forurensingsforskriften § 12-4 om søknad om tillatelse, og eventuelle andre krav kommunen selv har angitt. Det er søkers ansvar å skaffe korrekte og tilstrekkelige opplysninger slik at kommunen kan behandle søknaden. Søknaden skal være skriftlig. Elektronisk søknad regnes som skriftlig søknad.

 1. Den ansvarliges navn og adresse
 2. Opplysninger om utslippet skal etableres og drives i samsvar med standardkrav i kapittel 12, eller om det søkes om å fravike disse kravene
 3. Dokumentasjon på hvordan utslipp behandles
 4. Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større
 5. Utslippets størrelse i pe. Som standard regner vi 5 pe for hus og 2,5 pe for felles renseanlegg med kapasitet over 50 pe
 6. Beskrivelse av utslippsstedet
 7. Interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet
 8. Oversikt over hvem som er varslet og kvittering for at varsel er sendt
 9. Samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven
 10. Kopi av eventuelle uttalelser

Kommunens plikt til å veilede

Kommunen har plikt til å veilede søkeren i hva kommunen trenger av informasjon og hvor og hvordan søker kan skaffe seg denne.

Søknadene skal i hovedsak gjelde tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann under 50 personekvivalenter fra hytter og eneboliger som ikke er tilknyttet kommunalt nett. Det er vanlig å omtale slike anlegg som enkelthusanlegg, utslipp fra spredt bebyggelse eller som kapittel 12-anlegg. Slike avløpsutslipp krever tillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12.

Tips til renseløsninger for hytter og hyttefelt finnes på avløp.no

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid