Før kommunen utfører tilsyn på de enkelte anleggene, bør den planlegge for å sikre en rasjonell gjennomføring på lenger sikt. Før tilsynet kan starte opp, kreves det politisk vilje og motivasjon. Finansiering av tilsyn og saksbehandling skal forankres i en lokal forskrift for gebyrer.

Finansiering

Det er ikke anledning til å bruke VA-gebyrene til finansiering av tilsyn. Kommunen må ha laget en lokal forskrift for gebyrer ved tilsyn og saksbehandling, for å kunne dekke utgiftene ved tilsyn. Dette er forankret i forurensningsforskriften § 11-4. 

Oversikt

For å kunne føre tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg er det viktig at kommunen som forurensningsmyndighet har oversikt over beliggenhet og rensemetoder til anleggene i kommunen. Kommunen bør også ha oversikt over hvilke områder som har potensielle eller pågående konflikter mellom avløp og resipient, brønner, fritidsinteresser med mer. Disse oversiktene vil indikere hvor det er mest hensiktsmessig å prioritere tilsyn. Arbeidet med å kartlegge kan være såpass omfattende at samarbeid med andre kommuner kan være lurt.

Det kan også være nyttig å ha kontakt med organer som overvåker resipienter. Resultater fra eventuell kontroll av badevannskvalitet, brønner eller grunnvannsressurser, eller mindre formell informasjon fra fiskere, badende eller friluftsorganisasjoner, kan være nyttig for tilsynet. Subjektive oppfatninger bør verifiseres før de legges til grunn for tilsyn. Sjekk gjerne data om resipienten i databasen vann-nett.

Målsetting

Arbeidet med forurensninger og utslipp skal sikre overordnede mål. Målene skal være forankret i politiske føringer om miljøforhold, biologisk mangfold og tilfredsstillende og brukervennlige vannforekomster for ulike formål.

I tillegg til sentrale føringer kan kommunen selv også arbeide med forurensningsbegrensende tiltak. Disse tiltakene bør og vil virke inn på hvordan kommunen prioriterer tilsynene. Tilsyn i regi av kommunen kan være tuftet på ønsker om å rydde opp i kjente problemer som

 • lokale forurensninger av brønner, vassdrag, sjøsoner og strandlinjer
 • nabokonflikter knyttet til brønner, jordbruksvanning, lukt med videre
 • vassdragstiltak i tråd med miljømål

Kommunen kan prioritere tilsyn for å rydde opp i områder med dårlige anlegg eller ulovlige anlegg for eksempel:

 • innlagt vann uten tilfredsstillende avløpsløsninger
 • hytter benyttet som helårsboliger

Tilsynene kan også ha som mål å sikre at tiltak innenfor avløpssektoren drives tilfredsstillende, gir gode resultater og utbytte av gjennomførte investeringer.

1. Drikkevannsinteresser

 • nærhet til brønner
 • nærhet til grunnvannsforekomster
 • nærhet til overflatevannkilder

2. Resipientnærhet, brukerinteresser og potensielle konflikter

 • bading
 • rekreasjon
 • jordbruksvanning
 • beitedyr
 • overgjødsling
 • naturmangfold

3. Boligtetthet – antall boliger

4. Alder på bebyggelse og VA-tekniske anlegg

5. Spesielle problemer:

 • dårlig fall på ledninger inn- eller utbulinger i ledninger eller motfall som medfører oppstuvning og større overløp enn forutsatt
 • fett og behov for fettutskillere
 • ulovlig innlagt vann i boliger eller fritidsbebyggelse
 • sjølrensingsevne i resipientene
 • bedrifter i området som er tilknyttet offentlig anlegg

6. Har bedrifter i området installert:

 • oljeutskillere
 • fettutskillere 

7. Politiske føringer, for eksempel ønske om utvikling og bygging av infrastruktur

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid