Tilsyn skal omfatte gjennomgang og oppfølging av dokumentasjon med hensyn til godkjenninger, driftsrutiner og driftsresultat. Forhold rundt drift som lukt, utslipp og rutiner for prøvetaking skal undersøkes.

Gjennomføring av tilsyn vil normalt starte med en gjennomgang av rutinerapporteringer fra anleggseier til kommunen. For mindre anlegg kan dette være kommunens egen dokumentasjon av anlegget, eventuelt supplert med rapporter fra slamrenovatør, eller fra drifts- og vedlikeholdsavtaler. Gjennom rapportering synliggjøres anleggseiers egenkontroll på anlegget, samtidig som det langt på vei viser hvor det er størst behov for tilsyn, og eventuelt hvilken form tilsynet bør ha.

Egenkontroll etter internkontrollforskriften for anlegg med ansatte

Tilfredsstillende drift og egenkontroll gir en løpende sikkerhet og dokumentasjon på at utslippskravene overholdes. Fordi det ikke er hensiktsmessig eller mulig for kommunen å gjennomføre kontinuerlige inspeksjoner og revisjoner på alle anlegg, er egenkontroll et veldig viktig element i tilsynet.

At anleggseiere skal kunne gjennomføre god drift og egenkontroll, betinger at de er godt informert om hva som kreves og forventes. Det vil si at kommunen som myndighet har gitt anleggseiere relevant informasjon om at egenkontroll etter internkontrollforskriften skal foretas, og hva dette innebærer for den type renseanlegg det gjelder. Det er spesielt viktig å gjøre anleggseier oppmerksom på at det forventes at han har kunnskap om eget anlegg, hvordan det fungerer, skal drives og etterses.

Rapportering til kommunen

God, systematisk rapportering bidrar til å redusere behovet for fysisk tilsyn på anleggene. Kommunen må ikke kreve mer rapportering enn hva kommunen klarer å følge opp. Kommunen kan med fordel opprette en hensiktsmessig database for å håndtere all informasjon som innhentes og framskaffes gjennom rapporteringen.

Krav om rapportering av driftsresultater med mer for enkelthus og separate anlegg etter kapittel 12, er ikke standardkrav i forurensningsforskriften, men kan eventuelt stilles som et begrunnet tilleggskrav. Det kan være mer naturlig å legge opp til at eiere av enkelthusanlegg, og eventuelt andre som har mindre risikofylte utslipp, kun skal legge fram informasjon om drift. Eventuelt skal de kunne vise til hvor informasjonen kan finnes.

Eiere av kapittel 12-anlegg bør ha avtale med slamrenovatørene om at renovatøren sender årlige rapporter om utført renovasjon hos de enkelte abonnenter. For anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtaler skal leverandørfirmaene sende årlige rapporter om utført service, observasjoner, driftsresultater med videre, jamfør forurensningsforskriften kapittel 11 punkt 2.3, om om drifts- og vedlikeholdsavtale.

Tilsynsbesøk

Tilsynsbesøk kan utføres uanmeldt eller ved at anleggseier på forhånd er varslet om at et tilsynsbesøk skal gjennomføres. Varslede tilsynsbesøk er hensiktsmessig der hvor de som skal utføre tilsynet er avhengig av at spesielle personer er tilstede når de kommer, for eksempel driftsansvarlig. Uanmeldte tilsynsbesøk vil kunne skape større troverdighet utad ved at de som driver anlegget ikke har hatt mulighet til å forberede seg før kontrollørene kommer. Når kommunen kommer på tilsyn, skal de ved oppmøte på anlegget først ta kontakt med anleggseier eller representanter fra ledelsen.

Krav i forurensningsforskriften, internkontrollforskriften og krav i eventuell lokal forskrift er utgangspunktet når tilsynsbesøket skal planlegges. Velg tydelige kriterier for tilsynet slik at avvik lett kan stadfestes.

Hva skal tilsynet omfatte?

Gjennom tilsyn bør kommunen utføre:

 • Kontroll med at krav i utslippstillatelse holdes
  • Er anlegget bygget i samsvar med tillatelsen?
  • Er utslippsmengde og -kvalitet i samsvar med tillatelsen?
 • Kontroll med at prøvetaking og dokumentasjon er i henhold til krav         
  • Er prøveprogrammet overholdt?
  • Er overløpene dokumentert?
 • Oppfølging av kravene i internkontrollforskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, der det er relevant: Dette gjelder kapittel 13- og 15, der hvor det er ansatte på anlegget/virksomheten.
 • Sanksjoner, for eksempel gi pålegg når det er avvik fra utslippstillatelsen

Det er viktig å huske på at en utslippstillatelse ikke bare stiller krav til renseanlegg, renseresultater og utslippskvalitet, men også til transportsystemet med ledninger, kummer, pumpestasjoner og overløp.

Krav til anleggseiers kompetanse

Internkontrollforskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, stiller krav til anleggseier og ansattes kompetanse. Det er anleggseier, det vil si forurenser, som skal dokumentere at avløpssystemet er bygget i tråd med gitte krav, og at det fungerer som forutsatt. Om tilsynsmyndigheten mener anlegget ikke fungerer godt nok, må anleggseier dokumentere at så ikke er tilfelle.

Eier må også dokumentere kompetanse. Har ikke eieren den nødvendige kompetansen, skal han sørge for å skaffe seg det, eventuelt ved kjøp eller innleie. Dette gjelder også for enkelthusanlegg. For minirenseanlegg gjelder krav om en drifts- og vedlikeholdsavtale i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13.

Anleggseier skal ha kunnskap om:

 • hvilke typer anlegg som er installert
 • hvordan anlegget fungerer og skal drives
 • hvordan tilfredsstillende drift skal dokumenteres
 • hvilke konsekvenser overskridelse av rensekravene kan bety for resipienten 

Forurensningsmyndigheten skal veilede eier om ansvaret, hva som forventes og hvor kompetanse eventuelt finnes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid