Tilsynsmyndigheten er delegert til kommunen. Det kan være hensiktsmessig å etablere en egen enhet som gjennomfører tilsynsarbeidet.

Forurensningsforskriften gir ikke kommunen hjemmel til å videredelegere sin myndighet til andre. Adgangen til å utføre og følge opp tilsyn er derfor begrenset av reglene i kommuneloven.

I henhold til kommuneloven er det kommunestyret som er det øverste kommunale organet. Kommuneloven gir vid adgang til å delegere myndighet til faste utvalg og administrasjonssjefen, som kan delegere videre internt. Loven gir imidlertid ikke anledning til å videredelegere kommunens myndighet til kommunale selskaper eller interkommunale selskaper. Heller ikke private aktører kan få delegert myndighet. 

Kommuneloven § 27, åpner for interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. Bestemmelsen er utformet med tanke på drift og administrativt samarbeid, for eksempel om vannforsyning og avløpsanlegg. Offentlig myndighetsutøvelse kan imidlertid ikke omfattes av samarbeidet, og denne samarbeidsformen er derfor ikke egnet for gjennomføring av kommunenes tilsynsarbeid.

Kommuneloven åpner imidlertid for interkommunalt samarbeid gjennom overføring av oppgaver og myndighet til en vertskommune, jamfør  om vertskommunesammarbeid. Tilsynsoppgaver vil være egnet for et slikt samarbeid, spesielt for mindre kommuner. 

Plassering av myndighet

Etablering av en egen enhet som kan sikre en gjennomføring av tilsynsarbeidet, kan være hensiktsmessig. Her må rolleforståelse og habilitet være skikkelig klarert. Plassering av myndighet i egen organisasjon bør klargjøre:

  • hvem som skal utføre registreringsarbeidet
  • hvem som skal vurdere og skrive pålegg
  • hvem som gir utslippstillatelser etter forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid