Hjemler til å føre tilsyn

Kommunen skal føre systematisk kontroll med at tillatelser til utslipp og påslipp overholdes. Hjemler for kommunens tilsynsmyndighet finnes i forurensningsforskriften:

  • §12-2 for kapittel-12-anlegg, sanitært avløpsvannfra bolighus, hytter og lignende
  • §13-2 for kapittel-13-anlegg, kommunalt avløpsvannfra mindre tettbevegelser
  • §15-2 for utslipp av oljeholdig avløpsvann
  • §15A-2 for påslipp til offentlig avløpsnett(§15 A-4)

Følgende hjemler i forurensningsloven er også sentrale i forbindelse med kommunens tilsynsarbeid: 

  • forurensningsloven § 48 om forurensningsmyndighetenes oppgaver, som gir kommunen som forurensningsmyndighet plikt til å føre tilsyn
  • forurensningsloven § 49 om opplysningsplikt, som pålegger forurenser å framlegge tilgjengelige opplysninger og dokumentasjon kommunen trenger som forurensningsmyndighet
  • forurensningsloven § 50 om rett til gransking, som gir kommunen rett til uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått (dette omfatter også rett til å inspisere om fritidsbebyggelse har innlagt vann)
  • forurensningsloven § 51 om pålegg om undersøkelse, som gir kommunen rett til å kreve at forurenser gjennomfører undersøkelser

I henhold til forurensningslovens § 48 om forurensningsmyndighetens oppgaver, har ikke kommunen bare rett til å drive tilsyn, den har også en plikt til å gjøre det.

Gjennom internasjonale forpliktelser som EUs vannrammedirektiv, implementert gjennom vannforskriften, blir kommunens plikt til å drive tilsyn viktig for å kunne oppfylle Norges forpliktelser til å registrere, kartlegge og klassifisere miljøtilstanden i vannforekomster.

Kommunene plikter også å føre tilsyn med kravene i internkontrollforskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, hos de virksomhetene kommunen regulerer etter forurensningsforskriften kapittel 13 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse, kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholding avløpsvann, og kapittel 15 A-4 om påslipp.

Etablering av interkommunale organer, eller andre former for samarbeid med andre kommuner kan sikre at kommunens tilsynsarbeid blir effektivt ved at det opparbeides kompetanse og et fagmiljø.

Kommunen kan finansiere arbeidet med tilsyn gjennom en lokal forskrift for kontroll- og saksbehandlingsgebyrer. Forskriften skal være hjemlet i forurensningsforskriftens § 11-4 om kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer innen avløp.

Hva skal kommunen føre tilsyn med?

Kapittel 12-anlegg

Forurensningsforskriften kapittel 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, gjelder for utslipp under 50 pe. Dette er i hovedsak private utslipp og anlegg, og det er stor variasjon i krav avhengig av type anlegg, når utslippet ble godkjent og lokale forhold.

Uavhengig av alder og krav til utslipp, er alle anleggene underlagt kommunen som forurensningsmyndighet og tilsynsmyndighet. For de fleste kommuner vil dette kunne representere mange anlegg med varierende utforming og prosessløsning, og derfor være svært ressurskrevende.

Se veiledning om tilsyn etter kapittel 12 - utslipp mindre enn 50pe

Kapittel 13-anlegg

Forurensningsforskriften kapittel 13 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser, gjelder for utslipp >50 pe i tettbebyggelser mindre enn 2000 pe til ferskvannsresipienter eller elvemunninger og mindre enn 10 000 pe til sjøresipienter. Anleggene er i hovedsak eiet av kommunen. At kommunen selv eier anleggene krever god rolleforståelse, og en bevisst holdning fra kommunens side. Se mer om habilitet og rolleforståelse i veiledningen Behandle søknad etter kapittel 13 i forurensningsforskriften, under "Ansvarsfordeling i kommunen".

Kommunen skal føre tilsyn med så vel ledningsnett som med pumpestasjoner, overløp, renseanlegg og utslippsledning med utslippspunkt. Det kan være fordelaktig å variere hvilke deler av avløpsanlegget det skal gjennomføres tilsyn med, og eventuelt hvor hyppig det skal gjennomføres tilsyn.

Se veiledning om tilsyn etter kapittel 13 - utslipp fra mindre tettbebyggelser.

Kapittel 15

Kommunen skal føre tilsyn med virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Kapittelet gjelder maskinoljer, ikke matoljer.

Se veiledning om tilsyn etter kapittel 15 - oljeholdig avløpsvann.

Kapittel 15 A

Etter forurensningsforskriften 15A om påslipp, kan kommunen stille krav til påslipp fra virksomheter til offentlig avløpsnett. 15 A-2 gir kommunen rett og plikt til å drive tilsyn med disse kravene. Kommunene kan etter 15 A kun regulere og drive tilsyn med forhold som påvirker kommunens eget avløpsanlegg, herunder arbeidsmiljø, ledningsnett og renseanlegg inkludert slam.

Se veiledning om tilsyn etter kapittel 15A - påslipp.

Lokal forskrift

Kommunen kan fastsette lokal forskrift etter forurensningsforskriften kapittel 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann og kapittel 15 A om påslipp. Når kommunen har en lokal forskrift, gjennomføres tilsynet etter de kravene som er stilt i denne forskriften.

Internkontrollforskriften

Kommunen er også tilsynsmyndighet etter internkontrollforskriften § 7 om tilsynsmyndighet, ved virksomheter med tillatelse etter forurensningsregelverket, forutsatt at virksomheten har ansatte. Innenfor avløpsfeltet vil det si kapittel 13-anlegg, og virksomheter med tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Det er særlig internkontrollforskriften § 5 om krav til dokumentasjon, det er aktuelt for forurensningsmyndigheten å føre tilsyn med.

Hva tilsyn etter forurensningsregelverket ikke omfatter

Tilsyn med hjemmel i forurensningsregelverket omfatter ikke:

  • Bygningskontroll etter plan- og bygningsloven. Men kommunen som myndighet skal sørge for at den som har kontroll med prosjektering og utførelse har VA-teknisk kompetanse. Eventuelt tilsyn i plan- og byggefasen av et avløpsanlegg hjemles i plan- og bygningsloven, ikke forurensningsforskriften.
  • Generell internkontrollrevisjon hos virksomheter med påslipp etter forurensningsforskriften § 15 A-4om påslipp til offentlig avløpsnett.

Den videre veiledningen dreier seg om tilsyn etter forurensningsforskriften

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid