Når skal kommunen føre tilsyn med internkontrollforskriften?

Når kommunen fører tilsyn etter forurensningsforskriften, skal kommunen samtidig undersøke om virksomheten oppfyller kravene i internkontrollforskriften.

Internkontrollforskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, gjelder bare for virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven, og som sysselsetter arbeidstakere. Det vil si at tilsyn etter internkontrollforskriften er mest aktuelt for kommunen innen avløpsfeltet ved tilsyn med kapittel 13-anlegg, og med virksomheter med tillatelse etter kapittel 15.

Som ansvarlig for offentlig ledningsnett og myndighet med hensyn til påslipp til offentlig ledningsnett etter 15A i forurensningsforskriften om påslipp, har kommunen rett til innsyn i de deler av virksomhetens internkontrollsystem som har tilknytning til selve påslippet. hjemmelen følger av internkontrollforskriften § 7 om tilsynsmyndighet.

Det er særlig internkontrollforskriften § 5 om innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og krav til dokumentasjon, som er aktuell for kommunen å følge opp ved tilsynet.

Områder i internkontrollforskriften som er aktuelle å kontrollere

Ledelsens ansvar § 4, om plikt til internkontroll

Har ledelsen sikret at internkontroll er innført og utøves i samarbeid med sine ansatte?

Miljømål § 5 punkt 4, om innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og krav til dokumentasjon

Har virksomheten utformet konkrete og etterprøvbare miljømål i sine internkontrollrutiner?

Miljørisikovurdering § 5 punkt 6, om innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og krav til dokumentasjon

Har virksomheten utført en risikovurdering av hvordan virksomheten kan påvirke miljøet? Miljørisikovurderingen bør være skriftlig og dekke alle områder av et avløpsanlegg, der det er snakk om slikt anlegg, for eksempel både avløpsnett, overløp og renseanlegg.

Er bruken av kjemikalier risikovurdert med tanke på forurensningsfare og påvirkning på resipienten? Produktkontrolloven § 3a, om substitusjonsplikt gir virksomheter som bruker et produkt som inneholder kjemiske stoffer som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, en plikt til å vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Avviksbehandling § 5 punkt 7, om innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og krav til dokumentasjon

Har virksomheten skikkelige rutiner for rapportering og behandling av HMS-avvik? Det bør være etablert et skriftlig system for avviksbehandling for ytre miljø for avløpsanlegget. Alle deler av avløpsanlegget bør være inkludert i avviksbehandlingen som avløpsnett, overløp, renseanlegg, utslippsmålinger og lignende.

Har virksomheten hatt utslipp som ikke har blitt avviksbehandlet og fulgt opp? Virksomheten må kunne dokumentere at den følger opp avvik som blir oppdaget. Det er ikke nok å bare registrere avvik uten å foreta seg noe.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid