Forslag til avviksformuleringer

I tabellen nedenfor er det forslag til avvik på funn avdekket på tilsyn med bilvaskeanlegg. Avvikene tar utgangspunkt i følgende hjemler:

 • Bilvaskeriets tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, gitt av kommunen i medhold av forurensingsforskriften kapittel 15.
 • Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 med krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
 • Forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning.
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5, med fokus på dokumentasjon (journaler og analyserapporter) og rutiner som sikrer at vilkår i utslippstillatelse overholdes (forebygging, beredskap og varsling).

Avviksformulering

Avvik fra 

Tillatelse

 Virksomheten mangler tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Forurensningsforskriften §15-3

Fungering/bruk av oljeutskiller

Oljeutskiller har ikke fungert/eller vært i bruk over en lengre tidsperiode (år). 

 • Avløpsvann går ikke via sandfang/oljeutskiller før det kommunale avløpsnettet.
 • Der er feil og mangler ved oljeutskilleranlegget
 • Det er overskridelse av lagringskapasitet på sandfang/oljeutskiller

Virksomheten kan ikke dokumentere at de har kartlagt fungering av oljeutskilleren og vurdert om dette kan føre til forurensning

Virksomheten kan ikke dokumentere rutiner og tiltak/planer for å avdekke forurensning.

Oljeutskiller har ikke vært tømt (over lengre tid/aldri).

Tillatelse, krav til vanndybde i sandfang og oljevolum (oljelagets tykkelse)

og/eller 

Internkontrollforskriftens § 5, 2. ledd punkt 6 og 7.

Dimensjonering

Virksomheten kan ikke dokumentere at oljeutskiller er tilstrekkelig dimensjonert for faktiske vannmengder.

Tillatelse, Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6.

Utslippskontroll

Virksomheten overholder ikke krav til prøvetaking av oljeholdig avløpsvann

 • tar ikke representative prøver
 • ikke akkreditert lab/metode
 • tar ikke tilstrekkelig antall prøver

Virksomheten har ikke sikret oljeutskiller for akuttutslipp (lokk utløpskasse).

Virksomheten overskrider grenseverdi for oljeinnhold i vann på 50 mg/l.

Tillatelse, Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6.

Virksomheten mangler signert avtale om tømming, service/kontroll og prøvetaking. 

 

Skriftlige rutiner

Virksomheten mangler driftsjournal/skriftlige rutiner for å sikre at oljeutskiller fungerer tilfredsstillende.

 • periodisk tømming/kontroll av oljeutskiller
 • periodisk kontroll av oljelagets tykkelse i oljeutskiller
 • eventuell funksjonskontroll av installert nivåalarm
 • vedlikehold/rengjøring 

 

Tillatelse og/eller internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid