Kommunens rett til å føre tilsyn med oljeavskillere følger av forurensningsloven § 48.

Lovgrunnlaget

 • Bilvaskeriets tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, gitt av kommunen i medhold av forurensingsforskriften kapittel 15.
 • Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 
 • Forurensningsloven § 7.
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5. Denne legger vekt på dokumentasjon gjennom journaler og analyserapporter og rutiner som sikrer at vilkår i utslippstillatelse overholdes gjennom forebygging, beredskap og varsling.

Kommunen har adgang til dokumentasjon og eiendom

I henhold til forurensningsloven § 50 har kommunen krav på å få uhindret adgang til bygninger og lager hos kontrollobjektene.

Kommunen kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale under kontrollen, i medhold av forvaltningsloven § 15.

Kommunen har videre myndighet til å gi virksomheten pålegg om å gi opplysninger i medhold av forurensingsloven § 49  (jamfør avfallsforskriften kapittel 11 og forurensningsforskriftens kapittel 15). Dersom kommunen har behov for dokumentasjon i etterkant av tilsynet for å verifisere at virksomheten overholder krav, skal kommunen gi pålegg om opplysninger. Se veiledning om å kreve opplysninger. 

Statsforvalterens rettslige grunnlag ved felles tilsyn

 • Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5
 • Produktkontrolloven § 3 og 3a
 • Forurensningsloven § 7

Utvelgelse av tilsynsobjekter

Relevante tilsynsobjekter i bilvaskaksjonen er automatiske og manuelle vaskeanlegg for kjøretøy som personbiler, busser og lastebiler. Det kan være:

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller
 • garasjeanlegg med vask av kjøretøy

Kommunene har oversikt over bilvaskeanlegg med tillatelse, og det kan være aktuelt å sammenlikne disse opp mot virksomheter som annonserer på nettet (Google, Gule sider med flere). Kommunene kan også ha erfaring med bilvaskeanlegg som driver useriøst og uten tillatelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid