Forurensningene fra bilvaskerier omfatter

  • Oljer og metaller/metallforbindelser (kadmium, bly, nikkel, kobber og sink) som stammer fra smuss og partikler fra slitasje av dekk, materiale fra kjøretøy og vegbane, rester av brensel og avgasser som vaskes av kjøretøyet.
  • Miljøskadelige og tungt nedbrytbare stoffer fra vaske-, rengjøring- og bilpleiemidler, i tillegg til giroljer, hydrauliske væsker og understellsbehandlingsmidler.

Kan skade renseanlegg og resipient

Utslipp fra bilvaskeanlegg kan forstyrre prosesser og forringe slamkvaliteter i kommunale renseanlegg. Ved utslipp til resipient, det vil si sjø, vann eller grunn, kan de påvirke resipientens økosystem negativt.

Rengjøringsproduktene kan gi økte utslipp

Det er viktig at bilvaskeanleggene bruker kjemikalier som sikrer at oljeutskilleren fungerer optimalt. Ved å bruke emulgerende kjemikalier vil ikke oljen separeres fra vannfasen i tilstrekkelig grad, og man får økt utslipp av olje gjennom avløpsvannet.

Riktig valg av rengjøringskjemikalier og renseteknikk/vaskemetode kan redusere utslipp av tungmetaller, miljøskadelige stoffer og olje. Det er også viktig med riktig drift og vedlikeholdsrutiner.

Tilsyn sammen med statsforvalteren er nyttig

Statsforvalteren er myndighet for bruk og håndtering av farlige kjemikalier, substitusjonsplikten, og for farlig avfall. Samarbeid med statsforvalteren om tilsyn med bilvaskerier kan derfor være svært nyttig. Inviter gjerne statsforvalteren til å bli med på tilsyn. I den videre teksten har vi tatt med noe informasjon om hva statsforvalteren kan bidra med i et eventuelt felles tilsyn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid