Tvangsmulkt

Tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73, kan benyttes som et virkemiddel for 

  • å få virksomheten til å sende inn pålegg om opplysninger
  • å utføre pålegg om tiltak
  • eller til å opphøre med ulovlige forhold

Oppheve eller endre tillatelse

Kommunen kan endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, eller om nødvendig kalle tillatelsen tilbake. Kommunens myndighet er gitt i forurensningsforskriften § 15-8.

Nærmere regler om endring eller tilbakekalling av enkeltvedtak i forurensningsloven § 18.

Varsle stans og stenge virksomhet

Kommunen kan pålegge virksomheten å treffe tiltak, herunder å stanse virksomheten. Hjemmel er forurensningsloven § 7.

Anmeldelse

Forhold som kan være aktuelle å anmelde:

  • omfattende brudd på lov, forskrift eller tillatelse
  • sterkt klanderverdig opptreden fra virksomheten (grov uaktsomhet eller forsett)
  • omfattende potensielle eller faktiske miljøkonsekvenser

Beslutningen om å gå til anmeldelse bør tas raskt, og det bør finnes klare beviser for overtredelse. 

Se Veiledning om kommunens bruk av virkemidler.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid