Kommunens myndighet og begrensninger

Kommunene kan etter forurensningsforskriften 15A, om påslipp, kun drive tilsyn med forhold som berører deres eget avløpsanlegg. Kommunen er kun tilsynsmyndighet for påslippskrav satt innenfor rammene i forurensningsforskftens § 15A-4 om påslipp til offentlig avløpsnett. Det vil si at det fremdeles er statsforvalteren eller Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet for utslipp fra industrivirksomheter, og som fører tilsyn med at kravene de har satt i sine utslippstillatelser overholdes. Kommunen bør derfor alltid gjennomføre tilsyn med påslipp i samarbeid med Miljødirektoratet eller statsforvalteren der virksomheten har tillatelse etter forurensningsloven. Se rundskriv T-3/12 om statsforvalterens myndighet etter forurensningsloven. Rundskrivet gjør rede for hvilke bransjer statsforvalteren er forurensningsmyndighet for.

Som ansvarlig for kommunalt ledningsnett og myndighet med hensyn til påslipp til nettet, har kommunen rett til innsyn i de deler av virksomhetens internkontrollsystem som har tilknytning til påslippet. Internkontrollsystemer er regulert i internkontrollforskriften. Se egen veiledning om tilsyn etter internkontrollforskriften.

Kommunen kan etter forurensningsforskriften 15A om påslipp og internkontrollforskriften føre tilsyn med forhold som berører:

  • mulighetene for å overholde kommunens utslippstillatelse
  • arbeidsmiljø og sikkerhet for kommunens ansatte
  • tilfredsstillende slamkvalitet
  • levetid på kommunale anlegg og installasjoner

For veiledning i regulering av påslipp se oppgavehjelpen:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid