Forberedelse av tilsyn med avløpsnettet

Når kommunen skal gjennomføre tilsyn, er nødvendig dokumentasjon og beskrivelse av alle anleggene et viktig utgangspunkt. Kommunen skal ha et system for:

  • registrering og oppfølging av anlegg
  • tilbakemelding på rapporter
  • arkivering av årlige innleverte rapporter
  • klager på både egne og private anlegg

Gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon vil vise hvilke prioriteringer og ressursbehov som kreves for å gjennomføre årets tilsyn eller droppe tilsyn på visse anlegg eller anlegg i visse områder. Rapporter fra tidligere gjennomførte tilsyn med konklusjoner og eventuelle pålegg bør inngå i den årlige gjennomgangen og forberedelse for tilsyn.

Når kommunen sender ut varsel om tilsyn bør det fremkomme hvilke dokumenter saksbehandlerne ønsker å gjennomgå. Det kan for eksempel være ønskelig med gjennomgang av:

  • risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
  • oppryddingsplaner
  • eller dokumentasjon på gjennomførte tiltak som en konsekvens av planarbeid og avviksmeldinger.

Hva skal tilsynet omfatte?

Tilsyn skal omfatte hele avløpsanlegget og utslippssted. Avløpsnettet skal drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, jamfør § 13-6 om avløpsnett. Målet er å:

  • ha kontroll med avløpsvannets mengde og egenskaper
  • forebygge lekkasje
  • begrense forurensning av resipienten som følge av overløp

Det er anleggseiers ansvar å drifte avløpsnettet i samsvar med forurensningsforskriften og utslippstillatelsen og kunne dokumentere et driftsopplegg som ivaretar dette ved tilsyn.

Anleggseier bør kunne vise til at de arbeider for å forebygge lekkasjer. Anleggseier bør utføre systematisk rehabiliteringsarbeid på ledningsnettet på bakgrunn av erfaringer, risiko- og sårbarhets-analyser og utarbeidede planer.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid