Tilsyn på renseanlegget

Kunnskap om tilstanden på et anlegg, og om potensiell påvirkning av resipienten, er bidrag til å bestemme omfanget av det anleggsrettede tilsynet. Førstegangstilsyn på et anlegg vil nødvendigvis være grundigere enn de påfølgende.

Momenter som bør være med i tilsynet

Her er momenter som bør være med i et tilsyn. Det kan også være nyttig å hente inn erfaringer fra andre kommuner.

 1. Gjennomgang av driftsjournal (og annen rutinemessig intern dokumentasjon)
  Tilsynsmyndighet må vurdere om driftsjournalen er ført i samsvar med beskrivelsen i internkontrollen, både med hensyn på hva som skal noteres og besøkshyppigheten på anlegget.
 2. Internkontroll med driftsinstruks 
  Det skal foreligge oppdatert internkontrollsystem på anlegget som omfatter nødvendig dokumentasjon og retningslinjer for drift, for eksempel prøvetakingsprogram og retningslinjer for føring av avvik med avviksbehandling. Virksomheten må vise at systemet følges opp.
 3. Oppfølging av pålegg
  Utsjekk av at eventuelle pålegg gitt ved tidligere tilsyn fulgt opp.
 4. Prøvetaking
  Sjekk om prøvetaking er gjennomført etter forurensningsforskriften § 13-12 eller om avløpsanlegget ivaretar kriteriene for alternativ til prøvetaking i 13-13.
 5. Vannmengdemåler og andre instrumenter:
 • sjekke rengjørings- og kontrollrutiner før prøvetaking og generelt.
 • eventuelle variasjoner bør diskuteres med driftspersonell med hensyn på logiske forklaringer.
 • gjennomgå tilgjengelig dokumentasjon på gjennomført kalibrering.
 • kontrollere eventuelle variasjoner for eksempel i vannføring gjennom driftsjournalen.
 1. Slam og sil-/ristgods
  Utsjekk av om slam og sil-/ristgods fra anleggene håndteres eller slippes ut til resipient
 2. Lukt
  Er det sjenerende lukt i eller ved renseanlegget under besøket? Er det registrert og arkivert klager på lukt siden forrige tilsyn?
 3. Observasjoner og vurderinger av forurensning med hensyn til HMS
  Er funksjon av utstyr i henhold til dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), ryddighet og vedlikehold, renhold og så videre?
 4. Rapportering
  Tilsynet må generere en rapport til ansvarlig for anlegget og til forurensningsmyndigheten i kommunen.

Mer detaljert veiledning finnes i Rapport nr 184/11 Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde fra Norsk vann.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid