Tilsyn på utslippsstedet

Den ansvarlige for avløpsanlegget har ansvar for at utslippet er lokalisert og utformet slik at virkningene på resipienten blir minst mulig. Dette er forankret i forurensningsforskriftens § 13-9. Tilsynet bør derfor innbefatte:

  1. Dokumentasjon på at utslippsarrangementet er etablert i samsvar med utslippstillatelsen
  2. Vedlikeholdsrutiner og dokumentasjon
  3. Visuell kontroll av utslippspunktet, særlig med hensyn til forsøpling

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid