Hvor ofte bør det føres tilsyn?

Tilsynsbesøk kan varsles eller kunngjøres på forhånd. Dersom tilsynet skal varsles bør det helst skje ved brev til de enkelte anleggseierne, men kan også skje gjennom kunngjøring i lokalpresse eller på kommunale hjemmesider. Kommunen kan også velge uanmeldte tilsyn.  

Hvor ofte bør kommunen føre tilsyn og hva slags dokumentasjon er nødvendig fra firmaer som driver service? 

Ingen anlegg bør ha tilsyn sjeldnere enn hvert sjette år.  

For minirenseanlegg og slamavskillere, bør kommunen bruke dokumentasjon fra selskap som har service på anleggene som grunnlag for prioritering av eget tilsyn.  

Firmaet som tømmer slamavskillerne, kan dokumentere tilstanden. 

For å oppnå god oversikt over situasjonen på anleggene uten selv å måtte drive fysisk tilsyn like ofte, bør kommunen sørge for å få inn gode rapporter fra tømmefirmaer og serviceselskaper. Se eksempel på tilsynsskjema under maler. 

Infiltrasjonsanlegg anlagt i egnede masser, bør ha tilsyn hvert sjette år. Hvis anlegget under tilsyn viser seg å være plassert i lite egnede masser, bør kommunen vurdere å pålegge tiltak. Ut fra en risikovurdering bør tilsynsfrekvensen i sårbare områder økes. 

Hvordan føre tilsyn på avløpsnettet?

I områder der ledningsnettet har en belastning som er mindre enn 50 pe, er utslippene vanligvis små. Som et minimum bør tilsynet sjekke at arbeidene med ledningsnettet er utført av kompetent personell. Dette er forankret i forurensningsforskriften § 12-7.Her stilles det krav til at dimensjonering, bygging, drift og vedlikehold skal gjøres etter best tilgjengelig teknologi særlig med hensyn til 

 • avløpsvannets mengde og egenskaper 
 • forebygging av lekkasjer
 • begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp  

Kommunen bør stille kompetansekrav til ADK-sertifisert personell i vedtaket til byggesaken, hvis det ikke det ikke finnes andre krav i utslippstillatelse eller lokal forskrift.

Dersom tillatelsen gjelder et fellesanlegg med et ledningssystem, kan det også inneholde pumpestasjoner med tilhørende overløp. Tilsynet bør da omfatte 

 • kontroll av utslippsforholdene 
 • krav til oversikt over når overløpet er i drift, som det framgår av tillatelsen
 • hvordan føre tilsyn på renseanlegg
 • minirenseanlegg 

Minirenseanlegg skal ha en egen drifts- og vedlikeholdsavtale som blant annet omfatter kontroll av vannkvalitet og dokumentasjon av rensegrad, jamfør forurensningsforskriftens § 12-3 og vedlegg 2 til kapittel 11 punkt 2.3.

Momenter som bør inngå i tilsynet

 • innledende kontroll av eksisterende dokumentasjon for anlegget 
 • gjennomgang av de årlige rapportene til kommunen fra anleggseier, slamrenovatør og eventuelt fra den ansvarlige for drifts- og vedlikehold 
 • kontroll av drifts- og vedlikeholdsavtale og utløpsprøver 
 • gjennomgang av teknisk og driftsmessig standard på anlegget. 
 • Renseanleggene skal være godkjent etter NS_EN 12566-3 eller tilsvarende standard. Standarden stiller krav til dokumenterte resultater under tilsvarende driftsvilkår som anlegget skal fungere under.  

Dokumentet for godkjenning av minirenseanlegget skal ligge ved tillatelse til utslipp, hvis ikke godkjenningen er dokumentet på SINTEF Byggforsks oversikt over godkjente og sertifiserte produkter.

Naturlig infiltrasjon 

Ved tilsyn på renseanlegg med naturlig infiltrasjon skal dokumentasjon på følgende forhold gjennomgås: 

 • Er anleggets størrelse tilpasset aktuelle vannmengder? 
 • Er anlegget plassert på områder med tilfredsstillende masser? 
 • Er anlegget dimensjonert, prosjektert og utført i samsvar med forskrifter og anerkjent teknologi? 
 • Er det utført grunnundersøkelse av nøytrale fagkyndige som dokumenterer hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning? 
 • Er analyse av prøver utført av akkrediterte laboratorier? 
 • Er det foretatt visuell kontroll av forholdene rundt anlegget, det vil si vannutslag i skråninger eller tilgrensende vann, begroing rundt anlegget og liknende. 

Hvis tillatelsen gjelder infiltrasjon av  gråvann, kan dokumentasjon av egenskaper som rensemedium utelates. Les mer om anerkjent teknologi i VA/Miljø-blad og i Norsk Vann rapport 178/2010 om grunnundersøkelser for infiltrasjon for mindre avløpsanleggInfiltrasjonsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 

Krav til utslipp i mindre følsomt område 

I mindre følsomme områder, stilles det ofte mindre strenge rensekrav i henhold til § 12-9. Hvis det er stilt strengere krav, bør tilsynet sees i sammenheng med § 12-8 og § 12-13. Det er fritak for løpende dokumentasjon av rensegrad for minirenseanlegg og infiltrasjonsanlegg. 

Ved tilsyn skal kontrolløren undersøke  

 • forsøpling av sjø og sjøbunn 
 • dokumentasjon av rensegrad, jamfør kravene i § 12-9
 • teknisk og driftsmessig standard ved anlegget - kontroll av slamavskiller og utslippsledning 

Krav til utslippssted 

Utslippsstedet for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at: 

 • virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig 
 • at brukerkonflikter unngås 
 • det ikke medfører fare for forurensning av drikkevann  

Dette er forankret i forurensningsforskriftens § 12-11. Hvis kommunen mottar en klage på et utslipp, bør saksbehandler vurdere å følge opp raskt med tilsyn. 

Derfor skal utslippsstedet undersøkes under tilsynet og mulige ulemper eller konsekvenser av utslippet skal vurderes individuelt for følgende forhold: 

 • Er det slamansamling eller begroing i vannforekomst, på terreng rundt utslippet eller på infiltrasjonsanlegget? 
 • Er det vannutslag på terreng eller liknede? 

Krav til utforming og drift av renseanlegg 

Ved tilsyn av utforming og drift av et renseanlegg må kontrolløren først å fremst gå gjennom 

 • drifts- og vedlikeholdsavtale 
 • årlige rapporter til kommunen fra anleggseier og slamrenovatør 
 • dokumentasjon av utslipp til vannforekomst 
 • disponering av avløpslam eller ristgods

Krav til lukt 

Lukt bør være et spesifikt tema for vurdering ved alle tilsynsbesøk. Mottas det klage på lukt, kan det være nødvendig å kreve tiltak. Et tilsyn vil kunne avdekke dette. Forurensningsforskriften § 12-12 stiller krav til at avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. 

Sjekklister til hjelp ved tilsynet

Som hjelp til gjennomføring av funksjonstilsyn på mindre avløpsrenseanlegg, er det utarbeidet sjekklister for de forskjellige anleggstypene med viktige kontrollpunkter for de  ulike anleggskomponentene i renseanleggene.

Sjekklistene er ment som et hjelpemiddel for å kunne gjennomføre en systematisk kontroll av de ulike anleggstypene, som grunnlag for å vurdere anleggenes funksjon. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid