Innholdet i en tilsynsplan

Kommunen bør lage en plan for å gjennomføre tilsynet, etter at omfanget av anlegg er kartlagt. I arbeidet med en tilsynsplan får kommunen et reelt overblikk over ressursbehovet og et grunnlag for å gå videre med å skaffe personell, tilfredsstillende kompetanse for tilsynsarbeidet og finansiering av tilsynsarbeidet. Tilsynsplanen er en konkret plan for omfanget for de enkelte år. 

 Tilsynet kan for eksempel innebære følgende kontroller: 

 1. Kontroll av innsendt materiale eller rapportering fra anleggseier, slamrenovatør eller liknende
 2. Kontroll av anlegg i definerte geografiske områder basert på
 •   ønske om å fordele arbeidet jevnt over de ulike år     
 •   risikovurdering med hensyn til resipientkvalitet/-risiko 
 •   kjennskap til brukerkonflikter i resipientene 
 •   muligheter for tilknytning til offentlig vann- og avløpsledninger  
 •   ønske om å gi huseiere anledning til å samarbeide om fellesanlegg der dette er mulig 
 1. Kontroll av spesielle typer anlegg for å 
 • velge likeartede anlegg 
 • å velge risikoutsatte anlegg med lite egnede prosessvalg, dårlig drifts- eller vedlikeholdsstandard, utslipp til sårbare resipienter eller andre forhold 
 1. Kontroll av utstyr, luktproblematikk, behov for revisjon av tillatelser, pålegg om tilknytning til offentlig anlegg eller privat fellesanlegg.

Se eksempel på tilsynsplan for Lier kommune i Buskerud nedenfor.

Kontrollskjema

Gjennom tilsynsplanleggingen bør kommunen også utarbeide et kontrollskjema. Dette skal definere hva som skal kontrolleres ved tilsynet. Kommunen bør ha tenkt gjennom hvordan feil og mangler skal følges opp fra kommunens side.

Se eksempel på registreringsskjema for tilsyn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid