Etter tilsynet bør kommunen utarbeide en rapport med konklusjoner og forslag til generell oppfølging. Databasen bør også oppdateres. 

Endring i utslippstillatelser bør vurderes dersom det oppstår brukerkonflikter eller kommunen observerer at det er forhold ved anlegg eller utslipp som krever skjerping av rensekrav. Dette kan være etterpolering av utslipp fra minirenseanlegg, hyppigere prøveuttak eller liknende. Hjemmel for endringer i utslippstillatelser er forankret i forurensningsforskriften § 12-14 og § 18 i forurensningsloven. 

For mer informasjon om tilsyn, se veilederen Tilsyn med avløp -generell veiledning.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid