Fastsette vann- og avløpsgebyrer

Kommunen har myndighet til å innkreve vann- og avløpsgebyrer. Dette følger av vass- og avløpsanleggslova.

Gebyrene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Kommunestyret fastsetter størrelsen på avgiftene i forskrift. Kommunens hjemler følger av forurensningsforskriften kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

Det er ikke anledning til å bruke VA-gebyrene til finansiering av tilsyn. Kommunen må ha laget en lokal forskrift for gebyrer ved tilsyn og saksbehandling, for å kunne dekke utgiftene ved tilsyn. Dette er forankret i forurensningsforskriften § 11-4.

Kreve utgifter dekket

Kommunen kan kreve full eller delvis dekning av sine kostnader til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg. Dette følger av forurensningsloven § 25. Innkrevingen av avgifter skal være i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Kommunen kan også kreve refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18.

Utarbeide kommunale gebyrforskrifter

Hos Norsk Vann finner du ut hvordan kommunen kan utarbeide gebyrforskrifter. Se Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp.

 

 

plan- og bygningsloven kapittel 18.

Overslag skal ligge til grunn

Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Overslaget skal utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan hvis det er mulig. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. 

Gebyrene for en eiendom som brukes som bolig skal beregnes for hele eiendommen under ett, eller separat for den enkelte boenhet. Årsgebyret skal enten beregnes på grunnlag av vannforbruk, eller som en todelt gebyrordning med en fast og en variabel del. Både kommunen og den gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. 

Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers gebyrpliktig eiendom blir bebygd, eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etterlov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3. Ved tilbygg eller påbygg, kan det beregnes tillegg i tilknytningsgebyret. 

Kommunen kan fastsette: 

  • lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen 
  • ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige 
  • ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier der det er ulike kostnader forbundet med betjening av disse 
  • gebyrsatser for avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt avløpsvann 

Kommunens hjemler følger av forurensningsforskriften kapittel 16.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid