Kommunens myndighet

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe fra bolighus, hytter og liknende. Dette følger av forurensningsforskriften kap.12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann.

For at avløpsarbeidet i kommunen skal være godt organisert, må ansvaret for oppgaven være tydelig plassert i organisasjonen. Kommunestyret må ha delegert forvaltnings- og tilsynsmyndigheten til rett nivå i organisasjonen.

Når kommunen utøver myndighet har kommunen det fulle ansvaret for at vedtakene er faglig forsvarlige og juridisk korrekte.

Kommunens plikter etter forurensningsforskriften kapittel 12

Behandle søknad om utslipps- og byggesøknad samtidig

Det er mest praktisk at tiltakshaver sender søknad om utslipps- og byggetillatelse samtidig. Kommunen skal stille krav til drikkevann, slokkevann, bortledning av avløpsvann og avledning av grunnvann og overvann. Dette skal skje før tiltakshaver får tillatelse til å sette opp en ny bygning eller endre en eiendom. Alle forhold rundt vann og avløp må være avklart før kommunen kan gjøre vedtak om fradeling eller byggetillatelse.

Er resipientene sårbare eller det er store brukerinteresser, må kommunen vurdere:

 • Finnes det muligheter for å samordne og tilpasse eventuelle utslippskrav til resipientene i nedbørsfeltet?
 • Bør kommunen avslå eller vente med å gi byggetillatelse og utslippstillatelse til forholdene er utbedret?

Det er opp til kommunen hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren skal oppgi. Krav til dokumentasjon skal tilpasses de skadevirkninger et utslipp kan medføre. Kommunen må ikke være urimelig i sitt krav til dokumentasjon, men kreve det som er nødvendig. Kravene fastsettes enten i en lokal forskrift eller i et tilpasset krav for enkelte tilfeller.  

Tillatelser er ulovlige dersom forholdene rundt drikkevann, avløpsvann og drenering ikke er i orden.

Eksempel:

Kommunen må gjøre en helhetlig vurdering av vann- og avløpsløsningene

Vi anbefaler at kommunen ikke gir tillatelse til utslipp i enkeltsaker eller dispensasjon fra reguleringsplan før det er gjort en helhetlig kartlegging/vurdering av vann- og avløpsløsningene. Kommunen må undersøke om det eksisterer en reguleringsplan som er tilrettelagt for dagens krav til vann- og avløpsløsninger hvis det er ønske om:

 • Innlagt vann i eksisterende bebyggelse
 • Behov for opprydding i eldre avløpsløsninger
 • Fortetting i et hytteområde

Der det eksisterer planer med bestemmelsene som ikke samsvarer med nye og framtidige løsninger, bør planbestemmelsene endres. Prosessen for endring er regulert i plan- og bygningsloven §11-17 for kommuneplanens arealdel og §12-14 for reguleringsplaner. 

Forankring av arbeidet med utlsippstillatelse og byggetillatelse i lovverk 

Viktige paragrafer når kommunen skal behandle utslippstillatelse og byggetillatelse er følgende lovverk:

 • Plan og bygningsloven § 20-1 til 20-8 setter krav til hvilke typer tiltak må søke om byggetillatelse, hvilke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt og setter krav til foretak. 
 • Forurensningslovens § 13-4 er verktøy for å ivareta avløpsløsninger - loven er vist til i Plan og bygningslovens § 27-2.
 • Plan og bygningslovens § 27-1 setter krav til drikkevann for å få tillatelse til oppføring eller bruk av bygning. 
 • Plan og bygningsloven § 30-6 om fritidsbebyggelse sier at lovens bestemmelser, § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til fjerde ledd, bare gjelder for fritidsbebyggelse når dette er bestemt i plan.
 • Forskrift om miljørettet helsevern § 9 stiller krav til at virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles uten at det medfører forurensning vann som kan føre til fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Samordningsplikten ligger hos bygningsmyndigheten etter Plan og bygningsloven § 21-5.

Når kommunen skal behandle søknader om utslipp fra spredt bebyggelse og byggesaker, bør de lage samordningsrutiner slik at de fremstår som én instans. Det er en fordel om én saksbehandler behandler saker som dekkes av begge regelverk.

 • Lag samordningsrutiner mellom aktuelle avdelinger som plan, oppmåling, bygg, forurensning/miljø slik at kommunen framstår som èn instans.
 • Be utbygger om å sende inn søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven og en byggesøknad etter plan- og bygningsloven samtidig, så de kommunale saksbehandlerne er orientert og kan samordne seg.
 • Gjør søker oppmerksom på at saksbehandling etter plan- og bygningsloven og etter forurensningsforskriften har ulike frister. Plan- og bygningsloven § 21-7 operer med 3 eller 12 uker, mens forurensingsforskriften §12-5 operer med 6 uker. 
 • Sørg for å gi utslippstillatelse etter forurensningsforskriften før en tomt skilles fra, eller byggesaken behandles. Dette for å unngå at tomt fraskilles og selges og siden ikke kan bebygges fordi avløpsvannet ikke håndteres på egen eiendom
 • Ta høyde for utslippstillatelse av avløpsvann allerede i reguleringsarbeidet.
 • Send vedtak og eventuelle tillatelser som rammetillatelser fra byggemyndighetene etter plan- og bygningsloven og utslippstillatelse etter forurensningsforskriften ut i én forsendelse.  

Kommunen skal føre systematisk kontroll med at tillatelser til utslipp og påslipp overholdes. Forurensningsforskriften gir ikke kommunen hjemmel til å videredelegere sin myndighet til andre.

Kommunen har plikt til å veilede søker i hva kommunen trenger av informasjon og hvordan søker skaffer seg denne informasjonen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid