Fullstendig søknad i overenstemmelse med krav i § 12-7 til § 12-13 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt så fremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette.

Sjekkpunkter

Regelverket med kommentarer

Hvilke konsekvenser kan utslippet få?

Kommunen må foreta en vurdering av om utslippet kan medføre skader eller ulemper og om det er andre forurensningskilder til resipienten.

Et utslipp kan forårsake begroing, bakterieforurensning, oksygenmangel ved høy organisk nedbrytning, luktproblemer, forsøpling eller nedslamming lokalt ved utslippspunktet i bekken, innsjøen eller sjøen. Kommunen bør ha oversikt over hvilke effekter et utslipp kan få.

Krav i vannforskriften og naturmangfoldloven

Som forurensningsmyndighet er kommunen forpliktet til å vurdere om en tillatelse som gis oppfyller kravene i vannforskriften og naturmangfoldloven.

Krav i vannforskriften

I sammenheng med tillatelser etter forurensningsforskriften, vil de vurderingene kommunen gjør av resipienten gi svar på om tiltaket vil kunne medføre en forringelse av kvaliteten på vannforekomsten det skal slippes ut i. Har kommunen gjort vurderingene vi viser til i veiledningen her, vil vernet om resipienten stort sett være bra nok i henhold til vannforskriften. Kommunen må likevel huske på at de ikke uten videre kan tillate utslipp som fører til forverring av tilstandsklassen resipienten har.

  • § 4 om miljømål for overflatevann
  • § 5 om miljømål for kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster
  • § 6 om miljømål for grunnvann.

Tiltak som fører til at målene i § 4 til § 6 ikke nås, kan bare tillates dersom vilkårene i § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep, er tilstede.

Regelverk

For mer informasjon om vannforskriften, se vannportalen.

Krav i naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 om prinsipper for offentlig beslutningstaking forplikter kommunen til å legge §§ 8 til 12 til grunn når de tar beslutninger.

Kommunens vurdering av om anlegget og utslippstillatelsen kan føre til forringelse av naturmangfoldet skal være tydelig i vedtaket om utslippstillatelse.

  • Blir den samlede belastningen fra anlegget for området for stor?
  • Er det spesielt sårbare arter i området, gytebekker, viktige habitater, naturreservat eller liknende?
Relevante ressurser

Kartet på Miljøstatus, Naturbase, eller Artskart kan være nyttig for å finne informasjon.

Unntak fra 6 ukers fristen

Unntak fra seksukers fristen på grunn av særlige forhold (§ 12-5 andre ledd):

Hvis søknaden avviker fra standardkravene, gjelder ikke fristen på seks uker for behandling av søknad. Søknaden skal imidlertid behandles så raskt som mulig, etter fristene og bestemmelsene i forvaltningsloven § 11 a).

Hvis en søknad er fullstendig og oppfyller standardkravene, kan kommunen likevel bestemme at saken ikke kan behandles innen seks uker. Dette gjelder bare hvis fristen på seks uker ikke har gått ut og det er særlige forhold som tilsier at det er nødvendig, for eksempel brukerkonflikter som gjør det vanskelig å behandle søknaden innen fristen fordi kommunen må innhente flere opplysninger i saken.

Dersom kommunen ikke kan behandle søknaden innen ytterligere en måned, må kommunen gi foreløpig svar på hvorfor søknaden ikke kan behandles tidligere. Dette følger av forvaltningslovens § 11 a tredje ledd. Så langt det lar seg gjøre bør kommunen opplyse om når den vil bli behandlet.

Kommentarer til § 12-5 andre ledd

Bestemmelsen gir kommunen hjemmel til å fastsette andre krav enn standardkravene i kapittel 12. Der søknaden er i samsvar med §§ 12-7 til 12-13 er hjemmelen betinget av at kommunen varsler eller treffer vedtak innen seks uker. Dersom det søkes om lempeligere krav enn §§12-7 til 12-13, må kravene begrunnes særskilt. Søknaden må også inneholde dokumentasjon som blant annet viser at utslippet ikke har skadevirkninger på miljøet og at utslippet ikke medfører brukerkonflikter.

Supplerende eller strengere krav er først og fremst aktuelt å vurdere der det foreligger protester eller hvor vannforekomsten er særlig sårbar for utslipp. Avgjørelsen av saker der det foreligger protester skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24 første og andre ledd. Kommunen kan nekte etablering av nye eller økte utslipp grunnet særlige hensyn til miljø og/eller brukerinteresser. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid