Søknadsplikt

Alle utslipp av sanitært avløpsvann krever i utgangspunktet tillatelse. For virksomhet som kun slipper ut gråvann gjelder forurensingsforskriften kap. 12 bare dersom det er innlagt vann.

Definisjon av innlagt vann

Vann fra vannverk, cisterneanlegg eller liknende som føres innendørs gjennom rør eller ledninger. Hageslanger omfattes av utrykket "rør" eller "ledning" (aktiv oppfylling av innvendig tank). Det samme gjelder om man leder regnvann gjennom takrenne og videre inn i bygningen (passiv oppfylling av innvendig tank). Små innvendige beholdere/tanker på 20-25 liter oppfattes ikke som innlagt vann.

Dersom det kun slippes ut gråvann, gjelder kravene i forurensningsforskriften kap.12 kun dersom det er innlagt vann. Utslipp av gråvann fra bygning uten innlagt vann, regnes normalt som forurensing uten nevneverdig skade eller ulempe og trenger ikke utslippstillatelse jf. Forurensningsloven § 8 tredje ledd. Dersom gråvannet imidlertid er av en slik karakter at det fører til nevneverdig skade eller ulempe, kan kommunen likevel kreve søknad om utslippstillatelse jf. Forurensningsloven §§ 7 jf. 11.

Utslipp fra toalettløsninger uten vannforbruk regnes ikke som avløpsvann og er ikke regulert gjennom forurensningsforskriften kap.12. Utslipp fra slike toalettløsninger er imidlertid ikke unntatt forurensningslovens generelle forurensningsforbud jf. § 7.

Dersom forurensninger fra tørrtoalett viser seg å skade miljøet, for eksempel påvirke drikkevannskilder eller særlige sårbare vassdrag, kan forurensningsmyndigheten om nødvendig pålegge ansvarlig å rydde opp i forholdene med hjemmel i forurensningsloven § 7, fjerde ledd.

Etablerte utslipp som økes vesentlig må ha ny utslippstillatelse

Etablerte utslipp er søknadspliktige dersom de økes vesentlig. En vesentlig økning av utslippet kan bero på både økning i mengde, endring i type utslipp og endring av utslippssted.

Utslipp etablert før 1. januar 2007 skal tilfredsstille dagens rensekrav

Utslipp av sanitært avløpsvann som ble etablert før 2007 og som har tillatelse etter forurensingsloven og tilhørende forskrifter er fremdeles lovlige jf. § 12-16 første ledd. Kommunene kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse jf.§ 12-14, for eksempel dersom utslippet økes vesentlig eller ikke oppfyller dagens rensekrav.

Det samme gjelder for utslipp etablert før 1.januar 2007 og som på tidspunkt for etablering ikke trengtes å innhente tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk. Kommunen kan imidlertid i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist jf. § 12-16 andre ledd.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid