Plikten til å føre tilsyn er hjemlet i forurensningsforskriften § 12-2.

Før tilsyn må kommunen avklare hva lokale forskrifter gir hjemmel til og hva som er hjemlet i forurensningsloven og forurensningsforskriften når det gjelder

 • Tvungen tømming av septik jf. Forurensningsloven §§ 26 og 30
 • Gebyrregulering ved tilsyn og behandling av søknad jf. Forurensningsforskriften § 11-4
 • Egne forskrifter som erstatter bestemmelsene i forurensningsforskriften §§ 12-7 til 12-13.

Kontrollgebyr

For å dekke utgifter til tilsyn må kommunen vedta en lokal forskrift for gebyrer ved tilsyn og saksbehandling jf. Forurensningsforskriften § 11-4. Les mer om gebyr i steg 7.

Det er ikke anledning til å bruke VA-gebyret til finansiering av tilsyn.

Tilstandskartlegging - oversikt over anlegg

 • Hvilke anlegg har behov for tilsyn?
 • Hvor er anleggene plassert - det kan være nyttig å kartfeste alle eiendommer og avklare hvem som bør få pålegg om tilknytning. Kartlegg også bolig- og fritidsbebyggelse med ulovlig innlagt vann, be evt. om granskning og krev tilgang for å kontrollere at eiendommen har ulovlig utslipp. Dette er hjemlet i forurensningsloven § 50.
 • Hvilke krav er stilt?
 • Informasjon om grunnforhold, dimensjonering, byggesaksdokumenter, eier, gårds, og bruksnummer og sikring av rettigheter ved plassering på annenmanns grunn
 • Er anleggene og anleggseierne abonnenter i slamrenovasjonen?
 • Hvilke drifts- og vedlikeholdsavtaler finnes for anleggene?
 • Er anleggene bygget slik de er prosjektert?
 • Er anleggene registrert og med riktige opplysninger i kommunens økonomisystem slik at gebyrene er riktige?
 • Tilpass omfang til tilgjengelig kapasitet og sørg for at alle anlegg får jevnlig tilsyn og at anlegg med størst behov prioriteres først.
 • Samarbeid med andre kommuner kan være egnet for å gjennomføre tilsyn og oppfølging av tilsynene.
 • Spørreundersøkelser
 • Søk i kommunens arkiv over utslippssaker og byggesaker
 • Informasjon fra arkivdata og slamrenovatør
 • Informasjon fra entreprenør og rørleggere som grunnlag for å få en oversikt over omfanget av kartleggingen i seg selv
 • Varsel eller kunngjøring om at kommunen har startet kartlegging
 • Befaring på anlegg for å innhente dokumentasjon, innmåling av anleggene, registrering av teknisk standard og mulige effekter av utslippet.

Gjennomfør tilsyn

Alle renseløsninger skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet jf. § 12-10. Videre skal alle renseanlegg dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at de har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold. Dokumentasjon skal utføres av nøytrale fagkyndige jf. § 12-13.

Under tilsyn skal følgende vurderes:

 • Dokumentasjon av at rensetiltak og rensegrad er egnet, utarbeidet av nøytrale fagkyndige og om anlegget oppfyller krav til dokumentasjon av rensegrad i henhold til § 12-10.

Dokumentasjonskrav

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller Norsk Standard NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Informasjon om godkjente minirenseanlegg kan man finne på Sintef Certification. Kommunen bør kreve godkjenningsbeviset fremlagt i forbindelse med søknader om bruk av minirenseanlegg for å undersøke om anlegget er testet under de forholdene det skal benyttes. For å få svar på om anlegget er egnet og godkjent, må kommunen lese godkjenningsdokumentet til det enkelte anlegget og gjøre en selvstendig vurdering.

Dersom det oppstår forurensning til tross for at rensegraden er dokumentert, er det normalt anleggseier som er den ansvarlige.

1. ledd

Infiltrasjonsanlegg kan etableres der grunnundersøkelser viser at løsmasser på stedet har tilstrekkelig kapasitet til å kunne behandle og transportere avløpsvann. Metoden forutsetter en viss avstand fra avløpsanlegget til grunnvann, bekk og drikkevannskilde. Naturlige infiltrasjonsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

2. ledd

Med minirenseanlegg menes prefabrikkerte avløpsanlegg bygget for å rense sanitært eller kommunalt avløpsvann med dokumentert rensegrad. Anleggene monteres på fabrikk før levering. Renseanlegg for gråvann regnes ikke som minirenseanlegg.

Typegodkjenning i henhold til SFTs kvalitetsnormer fra 1997 (TA-1403/97) regnes som tilsvarende standard inntil Date of Withdrawal for EN12566-3. Date of Withdrawal fremgår av Official Journal.

Eksempler på øvrige renseanlegg er renseanlegg i kombinasjon (f.eks. slamavskiller og naturlig infiltrasjon), kunstige infiltrasjonssystemer, kildesorteringssystemer etc.

Driftsbetingelser for øvrige avløpsanlegg bør fremkomme av dokumentasjonen for rensegrad. 

1. ledd

Eventuelle fremtidige endringer i klimatiske forhold i anleggets levetid bør tas med når lokalisering og utforming av renseanlegget vurderes.

2. ledd

Dumpeforbudet gjelder generelt og omfatter blant annet dumping fra fartøyer, lektere og lignende og bl.a. også utslipp fra utslippsledninger. Dumpeforbudet omfatter restprodukter som genereres i renseanlegg for sanitært eller kommunalt avløpsvann. I likhet med forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav omfatter bestemmelsen ikke slam fra renseanlegg for industrielt prosessavløpsvann.

Med vannforekomst menes innsjø, elv, elvemunning, fjord og havområde.

Ved mottak av for eksempel septikslam på mekaniske renseinnretninger, vil mesteparten av slammet bli ført ut i vannforekomsten. En slik praksis anses å være omfattet av forbudet mot utslipp fra rørledning eller annen innretning. Utslipp av for eksempel septikslam via et renseanlegg som oppfyller primær, sekundær- eller tertiærrensekravene i denne forskriften, anses ikke å være i strid med dumpeforbudet, så fremt den ansvarlige kan dokumentere at slammet renses i overensstemmelse med primær-, sekundær eller tertiærrensekravene.

3. ledd

Minirenseanlegg og slamavskillere har definerte driftsrelaterte krav. Driftsbetingelser for øvrige avløpsanlegg bør fremkomme av dokumentasjonen for rensegrad. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid