Skriftlig vedtak

Vedtaket skal inneholde følgende:

 1. Reglene vedtaket bygger på
 2. oversikt over faktiske forhold vedtaket bygger på
 3. En redegjørelse for hva som er avgjørende for vedtaket:
  1. Hvilke forventninger har kommunen til søkeren
  2. Status og målsetting for resipienten
  3. Finnes det lokale forskrifter søker bør være kjent med?
  4. Hva er kunnskapsgrunnlaget og vurderingene etter naturmangfoldloven
 4. Gi opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans
 5. Beskrive hvordan man går frem for å klage
 6. Opplyse om retten til å se saksdokumenter
 7. Opplyse om adgang til å be om oppsettende virkning
 8. Evt. om behandlingen av søknad er gebyrpliktig og hvilken gebyrsats søker kan regne med å få krav om.

Ettersom søker skal ha varslet parter og andre interessenter i saken før kommunen mottar søknaden, trenger ikke kommunen forhåndsvarsle vedtaket.

1. ledd

Søknad om tillatelse i samsvar med kravene i §§ 12-7 til 12-13 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Tillatelse regnes som gitt dersom seks uker er gått etter at kommunen mottok fullstendig søknad om utslippet og kommunen ikke har bestemt noe annet i medhold av bestemmelsens andre ledd. For at en søknad skal være fullstendig må krav i § 12-4 være etterkommet. Se forøvrig kommentarene til § 12-3.

Fristen begynner å løpe når kommunen har mottatt fullstendig søknad. Det vil si at dersom den ansvarlige leverer en ufullstendig søknad, starter ikke fristen å løpe. Søknaden anses som mottatt den dagen søknaden registreres som mottatt av kommunen.

Søknad om andre krav enn de som fremgår av §§ 12-7 til 12-13 skal behandles av kommunen uten ugrunnet opphold i samsvar med forvaltningsloven § 11a. Det vil si at den absolutte saksbehandlingsfristen på seks uker ikke gjelder. Den ansvarlige kan ikke etablere utslippet før kommunen har gått aktivt inn og gitt en tillatelse i medhold av bestemmelsens andre ledd.

2. ledd

Bestemmelsen gir kommunen hjemmel til å fastsette andre krav enn standardkravene i kapittel 12. Der søknaden er i samsvar med §§ 12-7 til 12-13 er hjemmelen betinget av at kommunen varsler eller treffer vedtak innen seks uker. Dersom det søkes om lempeligere krav enn §§12-7 til 12-13, må kravene begrunnes særskilt. Søknaden må også inneholde dokumentasjon som blant annet viser at utslippet ikke har skadevirkninger på miljøet og at utslippet ikke medfører brukerkonflikter.

Supplerende eller strengere krav er først og fremst aktuelt å vurdere der det foreligger protester eller hvor vannforekomsten er særlig sårbar for utslipp. Avgjørelsen av saker der det foreligger protester skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24 første og andre ledd. Kommunen kan nekte etablering av nye eller økte utslipp grunnet særlige hensyn til miljø og/eller brukerinteresser. 

3. ledd

Det forutsettes at behandlingen av søknad samordnes med plan- og byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. I tillegg skal forurensningsmyndigheten sørge for at helsemyndighetene involveres når søknad om utslipp mottas, jf. forskrift om miljørettet helsevern av 24.04.2003.

4. ledd

Tillatelsen faller bort hvis arbeid ikke er igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt. Med arbeid menes her arbeid på eller i boligen/huset. Ved nybygg må det være satt i verk vesentlige tiltak i marken for at arbeid kan sies å være igangsatt. Hvis grunnmuren eller tilsvarende fundament er oppført, må arbeidet sies å være i gang. Utgangspunktet for fristen er når underretning om tillatelsen er kommet frem til søkeren.

Se mal for tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, og mal for informasjonsbrev til de som blir berørt av utslippstillatelse.

Tillatelse uten skriftlig vedtak

Dersom kommunen ikke foretar seg noe innen seks uker etter at fullstendig søknad i tråd med standardkravene er mottatt og det ikke er kommet inn protester, regnes tillatelse som gitt. Denne tillatelsen vil regnes som et enkeltvedtak som kan påklages etter § 12-5.

I disse tilfellene må kommunen gi partene og andre berørte inkl. de som har gitt uttalelse, en skriftlig orientering om kommunens beslutning i saken så snart som mulig og informere om klageadgang, klagefrist, klageinstans og beskrive hvordan man går frem for å klage, samt informere om retten til å se saksdokumenter.

Klagefrist

Klagefristen på enkeltvedtak løper fra den datoen fristen på seks uker går ut og er normalt på tre uker fra vedtaket er underrettet jf. Forvaltningsloven § 29. I tilfeller der kommunen ikke har gitt et skriftlig vedtak om tillatelse kan det være vanskelig for omverden å få kjennskap til vedtaket og klagefristen. Det er derfor viktig at kommunen orienterer parter andre berørte om vedtaket så raskt som mulig.

Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr gjelder bare dersom kommunen har vedtatt forskrift om saksbehandlingsgebyr jamfør forurensningsforskriften § 11-4. I så fall bør søker få informasjon om at behandlingen av søknaden er gebyrpliktig, og om hvilken gebyrsats søker kan regne med å få krav om så tidlig som mulig. Dette er forankret i forvaltningslovens § 11.

Du finner mer om gebyrregelverket i steg 7.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid