Avløpsvann kan både være sanitært avløpsvann fra enkelthus og kommunalt avløpsvann fra flere husholdninger i kombinasjon med industrielt prosessvann og overvann.

Avløpsvann er en kilde til forurensning fordi det har et høyt innehold av næringssalter og organisk materiale, og kan også inneholde andre typer forurensning, avhengig av opphav. 

Hvem gir tillatelser og fører tilsyn?

Statsforvalteren og kommunen er forurensningsmyndighet på avløpsområdet. Kommunen behandler søknader om utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter og liknende, samt mindre tettbebyggelser. Statsforvalteren behandler søknader om utslipp av avløpsvann fra større tettbebyggelser. 

Staten har mulighet til å føre tilsyn på hvordan kommunene gjør jobben sin som foruresningsmyndighet.

Spørsmål om utslipp av avløpsvann bør i fortrinnsvis rettes til kommunen, eventuelt statsforvalteren. 

Miljødirektoratet har ansvar for å veilede i regelverket og behandle klager på statsforvalterens vedtak. Vedtakene er endelige og kan ikke klages på.

Hvilke krav gjelder?

Utslipp av avløpsvann skal ikke føre til fare for helse og miljø. Hvor strenge krav som stilles for å ivareta dette hensynet avhenger av resipientens tåleevne.

De strengeste kravene stilles i områder hvor vannforekomstene er følsomme for påvirkning av næringssalter og organisk materiale. Nedbørsfeltene til følsomme områder kan også omfattes av de strengeste kravene. I disse områdene må alle utslipp renses for fosfor og organisk materiale. I noen områder må utslippene også renses for nitrogen.

Forurensingsforskriften del 4 om avløp stiller nasjonale minimumskrav til rensing av avløpsvann og kontroll med utslipp. Forskriften gjennomfører EUs avløpsdirektiv, som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen.

De konkrete kravene til hvert enkelt utslipp stilles i en tillatelse fra kommunen eller statsforvalteren, avhengig av hvem som er forurensningsmyndighet.

Forenklet oversikt over nasjonale rensekrav:

Krav til rapportering

Eiere av avløpsanlegg med større utslipp enn 50 pe skal rapportere til Miljødirekotratet årlig. Miljødirektoratet rapporterer avløpsdataene til EU.

Hvem eier avløpsanleggene?

Kommunene eier de aller fleste større avløpsanlegg i Norge. Lov om kommunale vass og avløpsanlegg sikrer at alle nye vann- og avløpsanlegg skal eies av det offentlige. Regelverket skal ivareta sikkerhet og beredskap, både på kort og lang sikt.

Små avløpsanlegg med utslipp under 50 pe fra boliger og hytter eies i hovedsak av privatpersoner.

Hvem betaler for behandling av avløpsvann?

Kommunene har mulighet til å ta vann- og avløpsgebyrer fra innbyggere som har innlagt vann. Dette er regulert i forurensningsforskriften del 4A. Vann- og avløpsgebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader, i henhold til forurensingsforskriften § 16-1.

Innenfor disse rammene kan kommunene bestemme størrelsen på gebyret. Gebyrene kan derfor variere fra kommune til kommune.

Nyttige lenker