Oppdatere og leggje inn data i databasen Grunnforureining

Databasen Grunnforureining viser eigedommar der det er registrera eller ein har grunn til å mistenkje forureining i grunnen. Oppgåva føljer av forureiningsforskrifta § 2–9.  

Samordne saksbehandlinga med plan- og bygningslova

Saksbehandling etter forskrifta skal i størst mogleg grad samordnast med behandling etter plan- og bygningslova. Dette krev at kommunen utarbeider gode administrative rutinar for ei slik samordning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid