Kommunen har myndigheit til å fastsette kapittel 1 i forureiningsforskrifta om nedgravne oljetankar som lokal forskrift. Gjennom ei lokalt vedteke forskrift får tankeigarar innad i kommunen plikt til å gjere spesifikke tiltak for å hindre forureining frå tankane sine. Tankeigarar må òg informere kommunen om status for oljetankane.

Kommunen kan òg fatte vedtak med heimel i forureiningslova uavhengig av om kommunen vel å vedta ei slik lokal forskrift eller ikkje.

Eigar av ein oljetank har plikter anten kommunen har fastsett forskrifta eller ikkje. Tankeigaren har ansvar for at tankane er i forsvarleg stand og opererast slik at forureining vert unngått, for forureining som måtte oppstå frå tanken, og for kostnadane ved å rydde opp. Dette følger av forureiningslova § 7. 

Ved førespurnadar kan det kan vere lurt av kommunen å forklare tankeigar sitt ansvar. Dette gjeld uavhengig av kva krav kommunen stiller.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid