Vurdere risiko for mennesker (human helse)

Her får du veiledning til verktøy du kan bruke for å vurdere risiko for menneskers helse fra forurenset grunn.

Når du vurderer risiko knyttet til menneskers helse, er første trinn å se på hvordan barn og voksne kan eksponeres for forurensningen i det aktuelle området. Eksponeringsveier som inngår i analysen er:

 1. oralt inntak av jord eller støv
 2. hudkontakt med jord eller støv
 3. innånding av støv eller gass
 4. inntak av drikkevann
 5. inntak av grønnsaker, frukt, bær og andre spiselige planter
 6. inntak av fisk eller annen næring påvirket av en grunnforurensning

Eksponering som følger av forurensning i grunnen beregnes for hver eksponeringsvei separat, og summeres slik at total eksponering sammenlignes med tålegrenser for mennesker.

Dette beregningsverktøyet er tilpasset arealer i urbane omgivelser og naturområder der mennesker ferdes. Landbruksarealer som brukes til matproduksjon er ikke omfattet av verktøyet.

Risikovurderingen gjennomføres med en trinnvis tilnærming:

Vurdering av resultatene

Det viktigste resultatet fra risikovurderingen er om påvist grunnforurensning kan føre til at mennesker utsettes for eksponering over tålegrensene.

Verktøyet vurderer dette for:

 • barn (0 – 6 år), relativt høy eksponering i forhold til kroppsvekt
 • voksen (7 – 64 år)

Vurderingene gjøres for hvert stoff som har blitt analysert i jordprøven så lenge den er oppført i stofflisten i beregningsverktøyet, både for gjennomsnitts- og maksimumskonsentrasjon. Resultatene presenteres også i form av figurer der bidraget fra de ulike eksponeringsveiene visualiseres.

Ved overskridelse av grenseverdien for human helse, kan du bruke resultatene til å avgjøre hvilken eksponeringsvei som er styrende for påvist risiko for mennesker. Dette er viktig informasjon for å vurdere målrettede tiltak som reduserer risikoen for menneskers helse på det aktuelle området.

I risikovurderingen beregner du også akseptkriterier for forurenset grunn, det vil si høyeste konsentrasjon i grunnen som ikke fører til at menneskers tålegrenser overskrides.

Eksempel på bruk av risikovurderingsverktøyet

Eksempler på bruk av risikovurderingsverktøyet, er gitt i bakgrunnsdokumentet.

I eksemplene er følgende forhold belyst:

 • Det er analysert for stoffer der det ikke eksisterer normverdier eller tilstandsklasser.
 • Forurensningen ligger dypere enn 1 meter under terreng.
 • Flyktige stoffer trenger inn i kjelleren.
 • Grunnvannet anvendes ikke som drikkevannskilde.

Tabeller for stedspesifikke parametere og standardverdier

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid